RSS

The Baby with Teeth

04 Apr

The Baby with Teeth

by Julia White Dirt

naa móhma’xevéestovêhanéhe, nexa móhvéestovêhanéhe. naa kâsováahe naa kâse’éehe móxhenésonêhehevóhe, (móh)mé’êševotsévêhéhe. móxhoháeméhotôhevovóhe henésonêhevóho. (móh)mónêhenésonêhehevóhe.

naa nêhe’še hó’ótóva móstaohke- mó’ôhkêhóenootaehevovóhe. mó’ôhkené’êsevonêhnêhéhe hóhee(héstóva) móstaohkêh-hóehnêhéhe móstaohke-tâháóhe-tsêhe’ôhtsêhéhe. naa ôhvóona’ótsee’êstse é’ôhkeméovoneotsésesto ka’êškóneho //. heva mó-néhe mó’ôhke- mó’ôhkemâhéetôhevóhe / néhe. tse’tohe má’sêškoovo’ahe tsétâhestoestse.

mó’ôhke- naa naa nêhe’še tse’tohe ôhtaohkeévâho’hóo’oo’hesêstse é’ôhkema’xea’xaemesêstse / heho mó’ôhkêšé’šemôhevóhe.

vé’hoomeha, hea’e énenétáno. naa mato pêhévovó’eneha / mó’ôhkeévêhetôhevóhe kâsováahe tsévéstoemose //. naa mó’ôhkeéenêhešévêhéhe kâse’éehe //.

naa na’ha tséstaéšenêhešê-hotoo-nêheto’eétaese / néhe mé’êševôtse tsénéva’ónetotse he’tohe mósta- móstao’sê-ta’se-vonénomeotsêhéhe móxhánôsêšenâhéhe // móxxaema’hahtsenáxenâhéhe / (é’ée)vé’hoomaesesto heške //.

naa mó’ôhkenêhenóvêhanéhe //, héne’enátanó’tova nevá’esêstse ka’êškóneho tséohkena’hôtse ééšêhósêhováneeheo’o ka’êškóneho mó’ôhkê-hetóo’xevâhéhe hetane // naa mó’ôhkenêšenôhtsetanó’tôhehéhe / hotâhtse heške móxh- é’áahtse’tó’to’hovonené’tánôse ho’évohkôhtse //.

nóoo, hea’êhama tse’tohe éohkenêhešéve tse’tohe // tséohkenovôsea’xaemêstse mó’ôhkêho’êhóo’oohehéhe éxhetaesest heške //. naa móstae’šévaenaehevóhe a’e heške naa heho /.

(nês)tanoo’hénone. móma’heónevêhéhe / nêstsenêhmá’senotaene éxhet___, éxhetaesesto //.

naa nêhe’še móhma’xepêhévevé’hanêhéhe, móhma’xepêhévêhóheehehéhe naa héne vee’e mato éxxovanéhanéhe //. naa móxhe’koneo’omêsé’hohehéhe tse’to-hetane móstaévêhóo’xevâhéhe //. (mós)taéenêhetóo’xevâhéhe / (móh)ma’xeamâxéehéstovêhanéhe / mó’amâxemêhéhe ///. naa móst^-hetoo- móstavéseamâxemaehevóhe heške naa heho /. (mox)he’koneo’omêsé’hohehanéhe.

naa tséstaéšenéveeno’etse móhne’évatsêhe’ôhtsêhevóhe // heške naa heho //. (móh)ne’évâhéhene’enóehevóhe /. naa móstaáahtse’héne’enovôhevóhe tséhešêho’êhnetsêse // nénêhvé’nótseévêhého’êhnéme, nénoo’hé’tovéme /, néamâxeméme //. nêstâhóea’eotsé’tovatséme éxhetósesto / naa é’évaamâxemaesesto / heške naa heho / éssáa’ésêtsêhótaehésesto / mó’e’šévaenaehevóhe / tséhvé’nêhešévêse / tsé’ôhketóxena’hôse ka’êškóneho //.

naa móstó’nêšetó’ovenoo’héstovêhéhe // (móx)ho’nóevatše’šêhéve’hoomêstse /.

hena’háanehe. énêhe’êstóséše

 
Leave a comment

Posted by on April 4, 2013 in CHEYENNE LANGUAGE

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: