RSS

The Rolling Head Cheyenne version, by Albert Hoffman, Oklahoma

04 Apr

The Rolling Head
Cheyenne version, by Albert Hoffman, Oklahoma

TX éhvéestoveneho.
MR é-h -vée -htove -ne -ho
MG 3-PST-camp-IMPERS-FII-PRET
1 There was a camp.

TX naa hó’ótóva hetane éhno’eehéhoo’o
MR naa hó’ótóva hetane é-h -no’e-ehe -hoon
MG and all.at.once man 3-PST-with-move-PRET

TX nee’eve neenésono.
MR nee’eve neenéson -o
MG his.wife his.child-PL
2 And all at once a man moved away with his wife and children.

TX naa nêhe’še é’a’óomoehátseneho.
MR naa nêhe’še é-h -a’óomoehá-tse-ne -ho
MG and then 3-PST-pond -OBV-FII-PRET
3 And then there was a lake.

TX éstâho’eehéhoo’o.
MR é-h -ta -ho’e -ehe -hoon
MG 3-PST-TLOC-arrive-move-PRET
4 He moved there.

TX naa nêhe’še tséhvóonā’o “náénôhomo’he,”
MR naa nêhe’še tsé-h -vóona’ó ná-én -ôhomo’he
MG and then CJT-PST-morning 1 -end-dance

TX éxhéhoo’o.
MR é-h -hé -hoon
MG 3-PST-say-PRET
5 And then in the morning, “I finished dancing,” he said.

TX éstseene’éhnôhoono hestse’emo.
MR é-h -tseene’éhn-ó -hoon-o he -htse’ém-o
MG 3-PST-comb -DIR-PRET-OBV 3PS-woman -OBV
6 He combed his wife’s hair.

TX éhma’évoénenôhoono
MR é-h -ma’évo -éné -n -ó -hoon-o
MG 3-PST-red.paint-face-FTA-DIR-PRET-OBV
7 He painted her face red.

TX naa hetóéva é’évâho’êhnéhoo’o.
MR naa hetóe -vá é-h -éva -ho’ -ehné-hoon
MG and evening-OBL 3-PST-back-arrive-walk-PRET
8 And in the evening he returned.

TX éxho’eotsêhóhoono
MR é-h -ho’e -otse -h -ó -hoon-o
MG 3-PST-arrive-RESULT-FTA-DIR-PRET-OBV

TX váotseváhne.
MR váotseváhn-é
deer -OBV
9 He brought a deer.

TX naa nêhe’še tséxhósevóona’otse
MR naa nêhe’še tsé-h -hóse -vóona’ó-tse
MG and then CJT-PST-again-morning-OBV

TX éxhóseváxeénôhoono
MR é-h -hóse -váxeén -ó -hoon-o
MG 3-PST-again-dress.fancy-DIR-PRET-OBV

TX hestse’emo.
MR he -htse’ém-o
MG 3PS-woman -OBV
10 And then the next morning he again dressed his wife up fancy.

TX éstâhóseémôhónesêstse.
MR é-h -ta -hóse -émôhóné-sest
MG 3-PST-TLOC-again-hunt -ATTR
11 He hunted again.

TX naa tsé’évâhósêho’ëhnêse,
MR naa tsé-h -éva -hóse -ho’ -ehné-s
MG and CJT-PST-back-again-arrive-walk-3

TX “néxaepó’o’toéne.
MR né-xae -pó’o’to -éné
MG 2 -just-pale.white-face
12 And again when he returned, (he said), “Your face is just clean.

TX nétatónêšéve?”
MR né-ta -tónêšévé
MG 2 -TLOC-what.do
13 What did you do?

TX “naa náhoháotse’ohe.
MR naa ná-ho -há -otse’óhe
MG and 1 -RED-much-work
14 “I worked really hard.

TX náho’néne,” éxhetaehoono.
MR ná-ho’néne é-h -het -ae -hoon-o
MG 1 -tan 3-PST-tell-INV-PRET-OBV
15 I tanned,” she told him.

TX naa nêhe’še éstâhósêhéemôhónesêstse.
MR naa nêhe’še é-h -ta -hóse -hé -émôhóné-sest
MG and then 3-PST-TLOC-again-INT-hunt -ATTR
16 And then he again went to hunt.

TX éxhósêho’êhnéhoo’o.
MR é-h -hóse -ho’ -ehné-hoon
MG 3-PST-again-arrive-walk-PRET
17 He returned again.

TX “néxaehósepó’o’toéne,”
MR né-xae -hóse -pó’o’to -éné
MG 2 -just-again-pale.white-face

TX éxhósêhetóhoono.
MR é-h -hóse -het -ó -hoon-o
MG 3-PST-again-tell-DIR-PRET-OBV
18 “Your face is just clean,” he again said to her.

TX tséhvóonā’o
MR tsé-h -vóona’ó
MG CJT-PST-morning

TX éxhóseváxeénôhoono.
MR é-h -hóse -váxeén -ó -hoon-o
MG 3-PST-again-dress.fancy-DIR-PRET-OBV
19 The next day he again fixed her up fancy.

TX éstâhóseémôhónêhoo’o.
MR é-h -ta -hóse -émôhóné-hoon
MG 3-PST-TLOC-again-hunt -PRET
20 He again hunted.

TX naa nêhe’še éxhóseévâho’êhnéhoo’o.
MR naa nêhe’še é-h -hóse -éva -ho’ -ehné-hoon
MG and then 3-PST-again-back-arrive-walk-PRET
21 And then he came back again.

TX éxho’o’xéhoo’o.
MR é-h -ho’o’xe -hoon
MG 3-PST-carry.on.back-PRET
22 He brought game.

TX éxhósepó’o’toénêhoo’o.
MR é-h -hóse -pó’o’to -éné -hoon
MG 3-PST-again-pale.white-face-PRET
23 Her face was clean again.

TX éxhósenêhetaehoono.
MR é-h -hóse -ne -het -ae -hoon-o
MG 3-PST-again-ANAPH-tell-INV-PRET-OBV
24 She told him that (same thing) again.

TX naa nêhe’še tséhvóonā’o
MR naa nêhe’še tsé-h -vóona’ó
MG and then CJT-PST-morning

TX éxhóseváxeénôhoono.
MR é-h -hóse -váxeén -ó -hoon-o
MG 3-PST-again-dress.fancy-DIR-PRET-OBV
25 And then in the morning he again got her ready.

TX naa nêhe’še
MR naa nêhe’še
MG and then

TX móhnôhtsenôxévaenaehevóhe.
MR mó -h -nôhtsenôxévaen-ae -hé -vo -hé
MG DUB-PST-stalk -INV-NEG-OBV-NEG
26 And then he sneaked up and spied on her.

TX naa nêhéóhe móxhestâhéhe hetane.
MR naa nêhéóhe mó -h -hesta-hé -hé hetane
MG and there DUB-PST-be -NEG-NEG man
27 And the man (husband) was there.

TX éstsêhe’kêstâhéhoo’o.
MR é-h -tsêhe’kêstahe-hoon
MG 3-PST-short -PRET
28 He was short.

TX mehno
MR méhn -o
MG water.monster-OBV

TX mó’ôhkeonéma’táo’hoehevóhe.
MR mó -h -ohke -onéma’táo’h-oe -hé -vo -hé
MG DUB-PST-HABIT-wind.around-INV-NEG-OBV-NEG
29 A water monster wound around her.

TX naa nêhe’še néhe
MR naa nêhe’še néhe
MG and then this:AN

TX móhnôhtsenotaehevóhe.
MR mó -h -nôhtsenot-ae -hé -vo -hé
MG DUB-PST-stalk -INV-NEG-OBV-NEG
30 And then this (husband) was intently watching her.

TX naa nêhéóhe móhvósôhosêstsêhéhe.
MR naa nêhéóhe mó -h -vósôhosêstsé -hé -hé
MG and there DUB-PST-dig.pit.for.self-NEG-NEG
31 And there he dug a pit for himself.

TX naa nêhe’še tséstâhósêhémanoese
MR naa nêhe’še tsé-h -ta -hóse -hé -manohe -s
MG and then CJT-PST-TLOC-again-INT-fetch.water-3

TX éxhósemé’evonêhnéhoo’o.
MR é-h -hóse -mé’e -vonehné-hoon
MG 3-PST-again-appear-crawl -PRET
32 And then when she again went for water he (her husband) again crawled out.

TX naa néhe hetane tsétsêhe’kêstaestse
MR naa néhe hetane tsé-tsêhe’kêstahe-ht
MG and this:AN man CJT-short -3

TX hestsêhová’tove
MR he -htsêhová’tove
MG 3PS-sword

TX éssé’no’eka’a’xenôse.
MR é-h -sé’ -no’e-ka’a’xe-no -s
MG 3-PST-into-with-jump -FTI-ATTR
33 And this man, who was short, stuck his sword in.

TX é’oó’e’óneesósesto.
MR é-h -o -ó’e’-ón -ees-ó -sest-o
MG 3-PST-RED-chop-ropelike-cut-DIR-ATTR-OBV
34 He cut him (the monster) up.

TX naa nêhe’še néhe hetane hestse’emo
MR naa nêhe’še néhe hetane he -htse’ém-o
MG and then this:AN man 3PS-woman -OBV

TX móhna’xévaenôhevóhe.
MR mó -h -na’x-eváen -ó -hé -vo -hé
MG DUB-PST-kill-quickly-DIR-NEG-OBV-NEG
35 And then this man (quickly) killed his wife.

TX naa éstâhetóevêho’o’xéhoo’o.
MR naa é-h -ta -hetóeve-ho’o’xe -hoon
MG and 3-PST-TLOC-evening-carry.on.back-PRET
36 And in the evening he brought game.

TX “éxaenétâhéva’e ho’évohkôhtse,”
MR é-xae -nétâhéva’e ho’évohkôhtse
MG 3-just-different meat

TX éxhéhoo’o néhe kâse’ééhe.
MR é-h -hé -hoon néhe kâse’éehéh
MG 3-PST-say-PRET this:AN young.woman
37 “It’s different meat,” that young woman (daughter in the family) said.

TX naa nêhe’še éxhonóhtánôse.
MR naa nêhe’še é-h -honó -htá-nó -s
MG and then 3-PST-roast-FTI-FTI-ATTR
38 And then she roasted it.

TX éhmésêhésesto.
MR é-h -mésehe-sest-o
MG 3-PST-eat -ATTR-OBV
39 They ate.

TX naa néhe ka’êškóne
MR naa néhe ka’êškóne
MG and this:AN child

TX móssó’nénêhéhe.
MR mó -h -só’ -néné -hé -hé
MG DUB-PST-still-nurse-NEG-NEG
40 And that child (little son in the family) was still nursing.

TX “Náhko’ééhe éxaenêhe’énehe,”
MR náhko’ééhe é-xae -ne -he’ -énehe
MG my.mother 3-just-ANAPH-thus-taste

TX éxhéhoo’o.
MR é-h -hé -hoon
MG 3-PST-say-PRET
41 “My mother tastes just like this,” he said.

TX “naa váotseváhe-ho’évohkôhtse,”
MR naa váotseváhe-ho’évohkôhtse
MG and deer -meat

TX éxhetaehoono
MR é-h -het -ae -hoon-o
MG 3-PST-tell-INV-PRET-OBV

TX hemeho.
MR he -meh -o
MG 3PS-older.sister-OBV
42 “Well, it’s deer meat,” his older sister told him.

TX tséhnêšenámêsêhévôse
MR tsé-h -nêšená-mésehe-vós
MG CJT-PST-while -eat -3PL

TX éhmé’eésto’eohétónêse me’ko.
MR é-h -mé’e -ést-ó’e -ohe-tó -né -s mé’kon
MG 3-PST-appear-in -roll-go -FII-FII-ATTR head
43 While they ate, a head rolled in.

TX naa nêhe’še é’amâxésesto.
MR naa nêhe’še é-h -amaxe-sest-o
MG and then 3-PST-flee -ATTR-OBV
44 And then they ran away.

TX éhnéhóévóvôse héne me’ko.
MR é-h -néhov-óe -vó -vó -s héne mé’kon
MG 3-PST-chase-INV-3PL-OBV-ATTR that head
45 That head chased them.

TX “nákâhaneotse namêhāne
MR ná-kâhane-otse na -meh -ané
MG 1 -tired -RESULT 1PS-older.sister-FNA

TX éxhéhoo’o.
MR é-h -hé -hoon
MG 3-PST-say-PRET
46 “I’m tired, sister,” he said.

TX naa nêhe’še
MR naa nêhe’še
MG and then

TX “ôhtséveévo’sóetonôtse
MR oh -ts -éve -évo’sóe-tó-not
MG CJT:ITER-INTR-about-play -1 -ITER

TX heškóvó’êstse éohkêhoháo’eóénêstse.”
MR heškóvó’-ét é-ohke -ho -háo’e-óé -nét
MG thorn -PL 3-HABIT-RED-thick-stand-PL
47 And then, “Whenever I used to play, thorns were really thick.”

TX tséstanêhéese hestóxemé’one
MR tsé-h -ta -ne -hehe-s hestóxemé’one
MG CJT-PST-TLOC-ANAPH-say -3 behind

TX éhmâheóetsenêsestôtse.
MR é-h -mâhe-óé -tse-ne -sest-ot
MG 3-PST-all -stand-OBV-FII-ATTR-PL
48 When she said that, behind them (thorns) stood.

TX éxhosotómoesesto.
MR é-h -hosotómoe-sest-o
MG 3-PST-rest -ATTR-PL
49 They rested.

TX naa nêhe’še me’ko
MR naa nêhe’še mé’kon
MG and then head

TX móhnêstónêšê-
MR mó -h -neh-tónêše –
MG DUB-PST-CIS-somehow-

TX sóhpo’eohétôhanéhe.
MR sóhp -ó’e -ohe-tó -hane -hé
MG through-roll-go -FII-NEG:INAN-NEG
50 And then the head came through somehow.

TX éxhóseamâxésesto.
MR é-h -hóse -amaxe-sest-o
MG 3-PST-again-flee -ATTR-PL
51 They fled again.

TX éstâhósená’tseohtsesêstse
MR é-h -ta -hóse -ná’tse -ohtsé-sest
MG 3-PST-TLOC-again-exhaust-go -ATTR

TX hetané-ka’êškóne.
MR hetané-ka’êškóne
MG man -child
52 The boy got tired again.

TX “namêhāne
MR na -meh -ané
MG 1PS-older.sister-FNA

TX náéšêhósená’tseōhtse,”
MR ná-éše -hóse -ná’tse -ohtsé
MG 1 -already-again-exhaust-go

TX éxhetóhoono.
MR é-h -het -ó -hoon-o
MG 3-PST-tell-DIR-PRET-OBV
53 “Sister, I’m already tired again,” he told her.

TX “ôhtséveévo’sóetonôtse
MR oh -ts -éve -évo’sóe-tó-not
MG CJT:ITER-INTR-about-play -1 -ITER

TX éohkêhoháeheškóvo’ésáóó’e,”
MR é-ohke -ho -háe -heškóvo’-ésá-óé
MG 3-HABIT-RED-much-thorn -? -stand

TX éxhósêhesêstse
MR é-h -hóse -hé -sest
MG 3-PST-again-say-ATTR
54 “Whenever I played there were lots of thorns,” she said.

TX éhnêxhótsê-
MR é-h -neh-hótse-
MG 3-PST-CIS-fail –

TX sóhpo’eohtsétótsénêse.
MR sóhp -ó’e -ohtsé-tó -tse-né -s
MG through-roll-go -FII-OBV-FII-ATTR
55 It (the head) couldn’t come through.

TX éxhósêhosotómoesesto.
MR é-h -hóse -hosotóm-oe -sest-o
MG 3-PST-again-rest -sit-ATTR-OBV
56 They rested again.

TX tá’mâhové’še
MR tá’mâhové’še
MG finally

TX móhnêstónêšêhósê-
MR mó -h -neh-tónêše -hóse-
MG DUB-PST-CIS-somehow-again-

TX sóhpo’eohétôhanetsëhe.
MR sóhpo’eohe-tó -hane -tse-hé
MG through.go-FII-NEG:INAN-OBV-NEG
57 Finally, it (the head) somehow got through again.

TX éxhóseamâxésesto.
MR é-h -hóse -amaxe-sest-o
MG 3-PST-again-flee -ATTR-PL
58 They ran on again.

TX “namêhāne
MR na -meh -ané
MG 1PS-older.sister FNA

TX náéšêhósená’tseōhtse,” éxhéhoo’o.
MR ná-éše -hóse -ná’tse -ohtsé é-h -hé -hoon
MG 1 -already-again-exhaust-go 3-PST-say-PRET
59 “Sister, I’m already tired again,” he told her.

TX “ho’honáeo’o éohkêhoháehótoanáeo’o,”
MR ho’honáé-o é-ohke -ho -háe -hótoaná -e -o
MG rock -PL 3-HABIT-RED-much-difficult-sit-PL

TX éxhesêstse.
MR é-h -hé -sest
MG 3-PST-say-ATTR
60 “Rocks used to be piled up in a difficult way,” she said.

TX éxhósêhosotómoesesto.
MR é-h -hóse -hosotóm-oe -sest-o
MG 3-PST-again-rest -sit-ATTR-PL
61 They rested again.

TX tá’mâhové’še móhnêxhósê-
MR tá’mâhové’še mó -h -neh-hóse –
MG finally DUB-PST-CIS-again-

TX sóhpo’eohétôhanetsëhe.
MR sóhp -ó’e -ohe-tó -hane -tse-hé
MG through-roll-go -FII-NEG:INAN-OBV-NEG
62 Finally, it (the head) somehow got through again.

TX éxhóseamâxésesto.
MR é-h -hóse -amaxe-sest-o
MG 3-PST-again-flee -ATTR-PL
63 They ran on again.

TX naa nêhe’še
MR naa nêhe’še
MG and then

TX móstâhósekâhaneotsêhéhe
MR mó -h -ta -hóse -kâhane-otse -hé -hé
MG DUB-PST-TLOC-again-tired -RESULT-NEG-NEG

TX hetané-ka’êškóne.
MR hetané-ka’êškóne
MG man -child
64 And then the boy got tired again.

TX “namêhāne
MR na -meh -ané
MG 1PS-older.sister-FNA

TX náéšêhósená’tseōhtse.”
MR ná-éše -hóse -ná’tse -ohtsé
MG 1 -already-again-exhaust-go
65 “Sister, I’m already tired again.”

TX “ôhtséveévo’sóetonôtse ho’e
MR oh -ts -éve -évo’sóe-tó -not ho’e
MG CJT:ITER-INTR-about-play -FII-ITER land

TX éohkeó’xoma’eotse,”
MR é-ohke -ó’x -óma’e -otse
MG 3-HABIT-split-ground-RESULT

TX éxhetóhoono.
MR é-h -het -ó -hoon-o
MG 3-PST-tell-DIR-PRET-OBV
66 “Whenever I played, the ground would open up,” she told him.

TX éstâhóseó’xoma’eotsétsénêse
MR é-h -ta -hóse -ó’x -óma’e -otse -tse-né -s
MG 3-PST-TLOC-again-split-ground-RESULT-OBV-FII-ATTR

TX ho’e.
MR ho’e
MG land
67 The ground opened up again.

TX éstâhósêhosotómoesesto.
MR é-h -ta -hóse -hosotóm-oe -sest-o
MG 3-PST-TLOC-again-rest -sit-ATTR-PL
68 They rested again.

TX “nóoo náhtse néxhóxovêhāhtsêstse
MR nóoo náhtse néh-hóxov -eha-htsé-t
MG Wow! daughter CIS-across-lie-FTI -IMPV

TX nekâhamâxéhame!”
MR ne -kâhamâxé-ham -e
MG 2PS-stick -FNA:PS-FNA
69 “Oh, daughter, put your stick across (the hole)!”

TX éstâhóxovêhahtsénôse.
MR é-h -ta -hóxov -eha-htsé-nó -s
MG 3-PST-TLOC-across-lie-FTI -FTI-ATTR
70 She put it across.

TX éstae’ôsé’hahtsénôse.
MR é-h -ta -e’ôsé’hahtsé-nó -s
MG 3-PST-TLOC-turn.over -FTI-ATTR
71 She turned (the stick) over.

TX éstano’óma’eotsénêse
MR é-h -ta -no’ -óma’e -otse -né -s
MG 3-PST-TLOC-include-ground-RESULT-FII-ATTR

TX héne me’ko.
MR héne mé’kon
MG that head
72 That head got covered up.

TX éstâhe’keasésesto.
MR é-h -ta -he’ke -ase -sest-o
MG 3-PST-TLOC-slowly-leave-ATTR-PL
73 They slowly left.

TX naa nêhe’še “tatsêhetóó’ôtse
MR naa nêhe’še ta -tse -het -óo’ó-t
MG and then TLOC-CATAPH-thus-see -IMPV

TX namêhāne!”
MR na -meh -ané
MG 1PS-older.sister-FNA
74 And then, “Look over there, sister!”

TX éxhesêstse ka’êškóne.
MR é-h -hé -sest ka’êškóne
MG 3-PST-say-ATTR child
75 the child said.

TX “váótséva,” éxhesêstse.
MR váotseváhn é-h -hé -sest
MG deer 3-PST-say-ATTR
76 “(He’s a) deer,” he said.

TX “ma’taéševé’hoomo
MR mah -ta -éše -vé’hoom-o
MG CJT:IRRLS-TLOC-already-look.at-DIR

TX móme’hénaeotse.”
MR mó -me’ -hé -nae-otse
MG DUB-should-INT-die-RESULT
77 “If I look at him, he won’t die!”

TX “tavá’netsêhetóó’ôtse!”
MR ta -vá’ne-tse -het -óo’ó-t
MG TLOC-just -CATAPH-thus-see -IMPV
78 “Just look over there!”

TX tséstavé’hóómôse
MR tsé-h -ta -vé’hoom-ó -s
MG CJT-PST-TLOC-look.at-DIR-3

TX éstanaeotsesêstse.
MR é-h -ta -nae-otse -sest
MG 3-PST-TLOC-die-RESULT-ATTR
79 When she looked at him, he died.

TX móstaanétôhevovóhe.
MR mó -h -ta -anét -ó -hé -vo -vo -hé
MG DUB-PST-TLOC-butcher-DIR-NEG-3PL-OBV-NEG
80 They butchered him.

TX éstâhósevóomósesto.
MR é-h -ta -hóse -vóom-ó -sest-o
MG 3-PST-TLOC-again-see -DIR-ATTR-OBV
81 He again saw them (deer).

TX “tavé’hoomenáno namêhāne!”
MR ta -vé’hoom-enáno na -meh -ané
MG TLOC-look.at-IMPV:2:3PL 1PS-older.sister-FNA
82 “Look at them, sister!”

TX éxhósêhetósesto.
MR é-h -hóse -het -ó -sest-o
MG 3-PST-again-tell-DIR-ATTR-OBV
83 he told her.

TX “ma’taéšetsêhetóo’óto
MR mah -ta -éše -tse -het -óo’ó -tó
MG CJT:IRRLS-TLOC-already-CATAPH-thus-see -1

TX móme’hénaeotseo’o.”
MR mó -me’ -hé -nae-otse -o
MG DUB-should-INT-die-RESULT-PL
84 “If I look, they won’t die.”

TX tséstâhósevé’hóómôse
MR tsé-h -ta -hóse -vé’hoom-ó -s
MG CJT-PST-TLOC-again-look.at-DIR-3

TX éhnaeotsesêstse.
MR é-h -nae-otse -sest
MG 3-PST-die-RESULT-ATTR
85 When she looked at him again, he died.

TX naa nêhe’še éstâhósevóomósesto.
MR naa nêhe’še é-h -ta -hóse -vóom-ó -sest-o
MG and then 3-PST-TLOC-again-see -DIR-ATTR-OBV
86 And then he saw them (deer) again.

TX “tavé’hoomenáno!”
MR ta -vé’hoom-enáno
MG TLOC-look.at-IMPV:2:3PL
87 “Look at them!”

TX “ma’taéševé’hoomōno
MR mah -ta -éše -vé’hoom-o -nó
MG CJT:IRRLS-TLOC-already-look.at-DIR-PL

TX móme’hénaeotseo’o.”
MR mó -me’ -hé -nae-otse -o
MG DUB-should-INT-die-RESULT-PL
88 “If I look at them, they won’t die.”

TX éstâhósenaeotsésesto.
MR é-h -ta -hóse -nae-otse -sest-o
MG 3-PST-TLOC-again-die-RESULT-ATTR-PL
89 They died again.

TX naa nêhe’še tséstanéva’ónetotse
MR naa nêhe’še tsé-h -ta -néva’óne-tó -tse
MG and then CJT-PST-TLOC-fourth -FII-OBV

TX éstâhósevóomósesto.
MR é-h -ta -hóse -vóom-ó -sest-o
MG 3-PST-TLOC-again-see -DIR-ATTR-PL
90 And then a fourth time he again saw them.

TX “vé’hoomenáno namêhāne!”
MR vé’hoom-enáno na -meh -ané
MG look.at-IMPV:2:3PL 1PS-older.sister-FNA
91 “Look at them, sister!”

TX éstâhósevé’hoomósesto.
MR é-h -ta -hóse -vé’hoom-ó -sest-o
MG 3-PST-TLOC-again-look.at-DIR-ATTR-PL
92 She looked at them again.

TX éstâhósenaeotsésesto.
MR é-ta -hóse -nae-otse -sest-o
MG 3-TLOC-again-die-RESULT-ATTR-PL
93 They died again.

TX naa nêhe’še
MR naa nêhe’še
MG and then

TX móstâhoháeesenêhehevóhe.
MR mó -h -ta -ho -háeesenehe -hé -vo -hé
MG DUB-PST-TLOC-RED-have.plenty-NEG-3PL-NEG
94 And then they really had lots to eat.

TX naa nêhe’še ókohke
MR naa nêhe’še ókohke
MG and then crow

TX móxho’e’háoohehéhe.
MR mó -h -ho’ -e’há-oohe-hé -hé
MG DUB-PST-arrive-fly -go -NEG-NEG
95 And then a crow arrived flying.

TX éstamétónóvôse vétšêške.
MR é-h -ta -mét -ó -no -vó -s vétšêške
MG 3-PST-TLOC-give.s.t.to-DIR-FTI-3PL-ATTR fat
96 They gave him (some) fat.

TX “tatšêhešë’hâtse tséxho’hoonë’ta!
MR ta -tse -heš -e’há-t tsé-h -ho’hoone’tá
MG TLOC-CATAPH-thus-fly -IMPV CJT-OBL-camp.set
97 “Fly over to where there is a camp!

TX tseahkôheohtseo’o.
MR tse-ahkôhe-ohtsé-o
MG FUT-roll -go -PL
98 They will be playing the hoop game.

TX hé’tóhe o’ha’otóhtomeo’o!”
MR hé’tóhe o’ha’ot-óht -ome-o
MG this:INAN drop -by.mouth-FTI-DEL.IMPV
99 Drop this from your mouth!”

TX éxhetóhoono.
MR é-h -het -ó -hoon-o
MG 3-PST-tell-DIR-PRET-OBV
100 she told him (the crow).

TX “tsénoo’êhésee’e éhoháeesenêheo’o,
MR tsé-noo’ehe -sé -e é-ho -háeesenehe -o
MG CJT-abandoned-2PL-3PL 3-RED-have.plenty-PL

TX heo’o!”
MR he -o
MG say-DEL.IMPV
101 “‘Those who you abandoned have lots to eat,’ say (that)!”

TX móstanêheše’háhéhe.
MR mó -h -ta -ne -heš -e’há-hé -hé
MG DUB-PST-TLOC-ANAPH-thus-fly -NEG-NEG
102 He flew that way.

TX “tavé’hooma ókohke!
MR ta -vé’hoom-a ókohke
MG TLOC-look.at-IMPV:22:3(3) crow
103 “Look at the crow!

TX hénáá’énêse énémotóhta.”
MR hénáá’e -né -s é-némot-óht -á
MG something-FII-ATTR 3-hold -by.mouth-FTI
104 He’s got something in his mouth.”

TX éstao’ha’otóhtánôse.
MR é-h -ta -o’ha’ot-óht -á -nó -s
MG 3-PST-TLOC-drop -by.mouth-FTI-FTI-ATTR
105 He dropped it (the fat) from his mouth.

TX éhnóhto’âhéotsé’tánóvôse
MR é-h -nóht -o’âhéotse-‘t -á -no -vó -s
MG 3-PST-toward-run -FTI-FTI-FTI-3PL-ATTR
106 They ran to it.

TX “tsénoo’êhésee’e étáxeetóneo’o,”
MR tsé-noo’ehe -sé -e é-táxeetóne -o
MG CJT-abandoned-2PL-3PL 3-have.much.meat-PL

TX éxhesêstse.
MR é-h -hé -sest
MG 3-PST-say-ATTR
107 “Those you abandoned have lots of meat,” he (the crow) said.

TX naa nêhe’še éhvévôhéstóvénêse.
MR naa nêhe’še é-h -vévohe -htove -né -s
MG and then 3-PST-break.camp-IMPERS-FII-ATTR
108 And then camp was broken.

TX éstanêhe’êhésesto.
MR é-h -ta -ne -he’ -ehe -sest-o
MG 3-PST-TLOC-ANAPH-thus-move-ATTR-PL
109 They moved there.

TX naa nêhe’še, “šéaa náhtse!”
MR naa nêhe’še šéaa náhtse
MG and then Wow! daughter
110 And then, “Wow, daughter!”

TX éxhesêstse néhe hetane.
MR é-h -hé -sest néhe hetane
MG 3-PST-say-ATTR this:AN man
111 that man (children’s father) said.

TX “naa néxahe,” éxhesêstse
MR naa néxahe é-h -hé -sest
MG and my.grandchild 3-PST-say-ATTR

TX tsévéhonevêstse.
MR tsé-véhon-éve-ht
MG CJT-chief-be -3
112 “Well, grandchild,” said the one who was chief.

TX naa móxhestotséhehenovóhe
MR naa mó -h -he -htotséhe-hé -no -vo -hé
MG and DUB-PST-have-pet -NEG-FTA-3PL-NEG

TX nanóse’hāme naa nákôhóho.
MR nanóse’hame-* naa náhkohe-óhó
MG lion -OBV and bear -OBV
113 And they had a lion and a bear as pets.

TX naa é’éšenêhetósesto
MR naa é-h -éše -ne -het -ó -sest-o
MG and 3-PST-already-ANAPH-tell-DIR-ATTR-OBV

TX néhe nanóse’hāme naa náhkôhóho.
MR néhe nanóse’hame-* naa náhkohe-óhó
MG this:AN lion -OBV and bear -OBV
114 And she had already told that lion and bear.

TX naa mósto’sena’haehétsenotōhe
MR naa mó -h -to’se-na’h-ae -hé -tse-not-o -hé
MG and DUB-PST-gonna-kill-INV-NEG-OBV-FTA-OBV-NEG

TX hehevóho naa néhe vého.
MR he -he -vó -hó naa néhe vého
MG 3PS-father-3PL-OBV and this:AN chief
115 And they were going to kill their father and that chief.

TX naa tséstâho’êhnévôse
MR naa tsé-h -ta -ho’ -ehné-vó -s
MG and CJT-PST-TLOC-arrive-walk-3PL-3

TX éhvonôhósemósesto hestotséhevóho.
MR é-h -vonôhósem-ó -sest-o he -htotséhe-vó -hó
MG 3-PST-urge -DIR-ATTR-OBV 3PS-pet -3PL-OBV
116 And when they came, she urged on their pets.

TX heho naa néhe vého
MR he -h -o naa néhe vého
MG 3PS-father-OBV and this:AN chief

TX éstana’xévaenóvôsesto
MR é-h -ta -na’x-eváen -ó -vo -sest-o
MG 3-PST-TLOC-kill-quickly-DIR-3PL-ATTR-OBV

TX nanóse’hāme naa náhkôhóho.
MR nanóse’hame-* naa náhkohe-óhó
MG lion -OBV and bear -OBV
117 The lion and bear quickly killed her father and that chief.

TX éstamâsóho’eehésesto.
MR é-h -ta -mâsó-ho’e -ehe -sest-o
MG 3-PST-TLOC-all -arrive-move-ATTR-PL
118 They all moved there.

TX naa éhvotsénánóvôse ho’évohkôhtse.
MR naa é-h -votsén-á -no -vó -s ho’évohkôhtse
MG and 3-PST-issue -FTI-FTI-3PL-ATTR meat
119 And they issued the meat.

 
Leave a comment

Posted by on April 4, 2013 in CHEYENNE LANGUAGE

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: