RSS

Category Archives: CHEYENNE LANGUAGE

Cheyenne Language Stories and other Cheyenne language resources and reference material.

Cheyenne Dictionary


Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 10, 2013 in CHEYENNE LANGUAGE

 

The story of “The Great Race” as told by a Cheyenne Elder


 
Leave a comment

Posted by on April 12, 2013 in CHEYENNE LANGUAGE

 

Cheyenne sounds By Wayne Leman in Tsêhésenêstsestôtse


Cheyenne sounds
By Wayne Leman in Tsêhésenêstsestôtse – The Cheyenne Language Community (Files) · Edit Doc
A
ame pemmican
amėške grease
aenohe hawk
mahpe water
mȧhpeva in the water
nȧhtotse my pet
tȧhpeno flute
hestahke twin
hestaa’e branch
he’eemȧtse Blow your nose!
nemehotȧtse I love you.
etȧhpeta He’s big.
kȧsovaahe young man
kȧse’eehe young woman
paa’e ashes
emaa’e He’s barking.
ea’xaame He’s crying.

E
ehane our father
estse’he shirt, coat
eše’he sun, clock
he’e woman
he’pėstse ribs
vetšėške fat
nėhpe’ėhestȯtse diaper
enee’e He’s standing.
evee’e He’s camping.

H
hese fly
he’eo’o women
henova’e What?
hohpe soup
hahkota grasshopper
hatseške ant
hotohke star
mahpe water
evohko It’s bent.
enomahtse He stole.
he’ehesono rice
ehohta’hane He’s telling a story.

K
kosa goat
nahkohe bear
ka’ėškone child
ka’emestȯtse purse
kahkėse near
kohkonȯheo’o bread

Hard K sound:
kȧhamaxe stick
ekȧhaneotse He’s tired.
vohkėheva’sehe scorpion
nahkȯheo’o bears
o’kȯhome coyote
va’kȯheaso prairie chicken
ane’kȯhemo’hestȯtse fork
hestȧhkėha’eo’o girl twins

‘ (glottal stop)
With glottal: Without glottal:
he’ama up heama on the side
he’e liver hee Oh?!
nahko’e Mother! nahkohe bear
he’e’hame mares heehame her husband
eho’ehne He came. ehoehne He went out.
eho’esta He whooped. ehoesta He read it.
ma’estoo’o pillow maestoo’o throat
ma’ome ice emaome sweatlodge

eše’šeotse He woke up.
ešešeotse It came loose.

eho’xeotse He got used to it.
ehoxeotse It got rotten.

evo’neotse It dawned.
evoneotse It disappeared.

nėhe’še then
nėhešeha Tell that to him!

ve’ho’e whiteman
eveho’e He sang praise.

M
me’ko head
mee’e feather
mahpe water
mȧhpeva in the water
Ma’heo’o God
matana milk
mȯxe’ėstoo’o book, paper
mohe Really?!
mo’eško finger, ring
ame pemmican
eamemeohe He’s running along.
mȧhta’sooma shadow

Hard M sound:
mȧheo’o house
mȯhenėšemo ladybug, playing card
eoo’xoemȧhane He’s chopping wood.
eemȯhone He’s hunting.
mȧhtamȧhaahe old lady
amȧho’hestȯtse car

N
nahkohe bear
notse non-Cheyenne Indian
netse eagle
naa and
enohoneo’o There are 5 of them.
menȯtse berries
nėhpe’ėhestȯtse diaper

Hard N sound:
oonȧha’e frog
enȧhahkahe He’s energetic.
nanȧha’ena I caught it.
enȧheno pudding, gravy
evenȧheškose He’s selfish.
nėhe’še then
neve’nėheševe Don’t do that!
kohkonȯheo’o bread
eenȯhomo’he He stopped dancing.

O
okohke crow
okȯhkeo’o crows
Ooetane Crow (Indian)
Onone Ree
homa’e beaver
hooma blanket, mosquito
menȯtse berries
mȯxe’ėstoo’o book, paper
tȯhkomo few
eo’ȯhto’eetahe He made a mistake.
Hamėstoo’ėstse! Sit down!
ehoo’e He’s here.
etonėstȯxeo’o How many are there?

P
poeso cat
pe’e nighthawk
pa’e’pa’onahe camel
po’po’ėhovahtȯtse motorcycle
he’pohtȯtse cigarette
epo’ėho’he He got a flat tire.
epo’o It’s gray.
vohpoma’ȯhtse salt
pȧhpononeehehe tapeworm

Hard P sound:
epėheva’e It’s good.
pȧhoešestȯtse cradleboard
epȧhoeotse He got his picture taken.
epo’ponȯhene He’s drumming.

S
semo boat
ehomose She’s cooking.
seohaseo’o rug
seavoneške woodchuck
sehpato’ȯheo’o safety pin, tepee pin
So’taa’e Sutai person
setove in the middle
esaapėheva’ehane It’s not good.
nesohpeotsėhaene He brought us through.

Š
še’še duck
eše’he sun, clock
eoveše He went to bed.
nėhe’še then
motšėške knife
vetšėške fat
šeešestȯtse bed
še’šenovȯtse snake
meškeso bug
enešeo’o There are two of them.

T
taxeto on top
hetane man
tosa’e Where?
setove in the middle
taa’eva at night
etahoo’e He’s riding.
eota’tavo It’s blue.
ta’se like
ta’ta’ȯheo’o key

Hard T sound:
Tȧheovešėstse! Go to bed!
tȯhohko hammer
Tsetsėhestȧhese Cheyennes (Tsitsistas)
tȯhe’kėsaeve’ho’e cowboy

V
vee’e tepee
vetšėške fat
ve’evėšestoto’e cedar
ve’keemahpe sugar
va’ȯhtama Welcome!
vo’ėstane person
vohpoma’ȯhtse salt
evo’komo It’s white.
navoomo I see him.
voaxaa’e bald eagle
hova animal
neva 4 times
amovȯhto’hestȯtse pickup truck

Hard V sound:
vȯhe’so nest
epėhevȧha’ene She cooks nicely.
eamevȧho’ta It’s running (such as a car).
eevȧho’ehne He walked back.
eevȯhone He’s signing.
Heevȧhetaneo’o Oklahoma Cheyennes
evevȯheotse He broke camp.

X
xao’o skunk
eovaxe He dreamed.
nexa twice
nexahe my grandchild, my son-in-law
taxe’seestȯtse chair
xamaevo’ėstane Indian
ea’xaame He’s crying.
naa’xaoto I shook his hand.
eoo’xoemȧhane He’s chopping wood.
hoxeono socks
noxa’e Wait!
ehoo’xeva He’s announcing.
hoxomeha Feed him!
voaxaa’e bald eagle
ehoxe’o It’s clean.
xa’xanohtȯtse Chew it!

 
Leave a comment

Posted by on April 4, 2013 in CHEYENNE LANGUAGE

 

Cheyenne language tools on the Internet


By Wayne Leman in Tsêhésenêstsestôtse – The Cheyenne Language Community (Files)
Cheyenne language tools on the Internet:

Indian names: https://dl.dropbox.com/u/6578278/Indian%20Names.doc
Install Cheyenne dictionary with sound files on a (Windows) computer: https://dl.dropbox.com/u/6578278/CheyenneDictionarySetup.exe
Install Cheyenne dictionary with sound files on Mac or Windows computers: https://dl.dropbox.com/u/6578278/CheyenneDictionaryMacPC.exe
Cheyenne keyboard (for Windows computer): http://tinyurl.com/CheyenneKeyboardSetup
Cheyenne Bible translation: https://www.dropbox.com/s/94m0h86p3zqn4kj/CheyenneBible.pdf
Cheyenne dictionary online: http://www.cdkc.edu/cheyennedictionary/index.html
Cheyenne books on Lulu.com website for Chief Dull Knife College: http://www.lulu.com/spotlight/cdkc
freelang Cheyenne dictionary: http://www.freelang.net/dictionary/cheyenne.php
Cheyenne Language Web Site: http://webspace.webring.com/people/cc/cheyenne_language/
Cheyenne Picture Dictionary: https://dl.dropbox.com/u/6578278/CheyennePictureDictionary.pdf
Cheyenne picture dictionary online: http://www.fortunecity.com/victorian/song/1147/cheypics.htm
Petter’s dictionary with personal comments in the margins: http://www.bethelks.edu/mla/holdings/scans/petter_dict/
Petter’s dictionary (a better quality scan): http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015025866867
Petter’s dictionary, complete PDF file to download; this is the filename, not a download link; the download link is in the left margin of the preceding link in this document: mdp.39015025866867.pdf
Lenora Holliman’s Cheyenne alphabet used in Oklahoma: http://www.angelfire.com/ok3/dogg/language.html

 
Leave a comment

Posted by on April 4, 2013 in CHEYENNE LANGUAGE

 

Tags: , , , , , , , , , ,

The Grasshopper and the Ant By Mrs. Allen Flyingout


The Grasshopper and the Ant
By Mrs. Allen Flyingout

\itm \CHEYENNE.ITM

\ref GRASSHOP clause 1

\tx Háhkota naa hátšeške.
\mr háhkota naa hátšeške
\mg grasshopper and ant

\ft The grasshopper and the ant.

\ref GRASSHOP clause 2

\tx Hátšeške éhma’xêhotse’óhesêstse.
\mr hátšeške é-h -ma’xe-hotse’óhe-sest
\mg ant 3-PST-big -work -ATTRIB

\ft An ant worked hard.

\ref GRASSHOP clause 3

\tx éhnêšema’xeéstovôhtsénôse héstáme hemâheóne.
\mr é-h -nêše-ma’xe-éstovohtsé -nó -s hé -htamé he -mâheón-é
\mg 3-PST-CONT-big -put.in.s.t.-FTI-ATTRIB 3POSS-food 3POSS-house -LOC

\ft She brought in lots her food to her house.

\ref GRASSHOP clause 4

\tx Méanëva hová’éhe mó’éeho’tsêhéhe
\mr méane -vá hová’éhe mó -h -ée -ho’tsé -hé -hé
\mg summer-OBL something DUB-PST-about-have.s.t.-NEG -NONAFFIRM

\tx tséxhemâheónêse.
\mr tsé-h -he -mâheón-é -s
\mg CJT-OBL-have-house -FAI-3

\ft In the summer she had something where she had her house.

\ref GRASSHOP clause 5

\tx Naa tsé’tó=háhkota é’ôhkenémenèsêstse.
\mr naa tsé’tóhe háhkota é-h -ohke -némené-sest
\mg and this.AN grasshopper 3-PST-HABIT-sing -ATTRIB

\ft And this grasshopper sang.

\ref GRASSHOP clause 6

\tx E’ôhkevé’hého’sóesêstse méanëva.
\mr é-h -ohke -vé’ -hé -ho’sóe-sest méane -vá
\mg 3-PST-HABIT-PROHIB-INTENT-dance -ATTRIB summer-OBL

\ft He would just dance during summer.

\ref GRASSHOP clause 7

\tx “Hápó’e éme’hotse’óhestove.
\mr \ hápó’e é-me’ -hotse’óhe-htove
\mg \ likewise 3-should-work -IMPERS

\ft “Likewise you should work.

\ref GRASSHOP clause 8

\tx Hápó’e hová’éhe éme’éseotsehe nemâheóne
\mr hápó’e hová’éhe é-me’ -éseotseh -e ne -mâheón-é
\mg likewise something 3-should-put.in.s.o. -PSV 2POSS-house -LOC

\tx nonóhpa mâxho’tonéto nêstsemèse
\mr nonóhpa mâx -ho’ -tonéto ne -htse-mése
\mg so.that CJT.IRREAL-arrive-be.cold 2POSS-FUT -eat.s.t.

\tx hová’éhe,”
\mr hová’éhe
\mg something

\ft Likewise something should be put in your house so that when it’s cold
you’ll eat something,”

\ref GRASSHOP clause 9

\tx éxhetaesesto hátšêškeho.
\mr é-h -het -ae -sest -o hátšeškeh-o
\mg 3-PST-say.to.s.o.-INV-ATTRIB-OBV ant -OBV

\ft He was told by the ant.

\ref GRASSHOP clause 10

\tx “Hová’âháne,”
\mr \ hová’âháne
\mg \ no

\ft “No,”

\ref GRASSHOP clause 11

\tx éxhesêstse háhkota.
\mr é-h -hé -sest háhkota
\mg 3-PST-say-ATTRIB grasshopper

\ft said the grasshopper.

\ref GRASSHOP clause 12

\tx “Náto’seéeho’sòò’e,
\mr \ ná-to’se-ée -ho’sóe
\mg \ 1 -gonna-about-dance

\ft “I’m gonna dance.

\ref GRASSHOP clause 13

\tx naa màto náto’senéméne.
\mr naa màto ná-to’se-némené
\mg and also 1 -gonna-sing

\ft and also I’m gonna sing.

\ref GRASSHOP clause 14

\tx Násáahotse’óhetanóhe.
\mr ná-sáa-hotse’óhe-tanó-hé
\mg 1 -NEG-work -want-NEG

\ft I don’t want to work.

\ref GRASSHOP clause 15

\tx Eheómêhoháaehö’ta.”
\mr é-heóme -ho -háaeho’tá
\mg 3-excessive-REDUP-be.sunny

\ft It’s too sunny.”

\ref GRASSHOP clause 16

\tx Nêhe’še tséstatonétotse
\mr nêhe’še tsé-h -ta -tonéto -tse
\mg then CJT-PST-TRANSLOC-be.cold-OBV

\tx éstaosáanemésêhétanòsêstse.
\mr é-h -ta -osáane -mésehe-tanó-sest
\mg 3-PST-TRANSLOC-commence-eat -want-ATTRIB

\ft Then when it was cold, he wanted to eat.

\ref GRASSHOP clause 17

\tx “Otsêhámóhe,
\mr \ otsêhámóhe
\mg \ oh.yes

\ft “Oh yes,

\ref GRASSHOP clause 18

\tx hátšeške éma’xeéstóvóhtse héstáme
\mr hátšeške é-ma’xe-éstovohtsé hé -htamé
\mg ant 3-big -put.in.s.t. 3POSS-food

\tx hemâheóne.
\mr he -mâheón-é
\mg 3POSS-house -LOC

\ft the ant stored a lot (of) her food in her house.

\ref GRASSHOP clause 19

\tx Náto’sêhémêsêhétáno,”
\mr ná-to’se-hé -mésehe-tanó
\mg 1 -gonna-INTENT-eat -want

\ft I want to go eat,”

\ref GRASSHOP clause 20

\tx éxhesêstse.
\mr é-h -hé -sest
\mg 3-PST-say-ATTRIB

\ft he said.

\ref GRASSHOP clause 21

\tx Estâhémêsêhétanòsêstse.
\mr é-h -ta -hé -mésehe-tanó-sest
\mg 3-PST-TRANSLOC-INTENT-eat -want-ATTRIB

\ft He went to eat.

\ref GRASSHOP clause 22

\tx E’éšeméhaenêhetaesesto,
\mr é-h -éše -méhae -nê -het -ae -sest -o
\mg 3-PST-already-previously-ANAPH-say.to.s.o.-INV-ATTRIB-OBV

\ft She had already told him,

\ref GRASSHOP clause 23

\tx “Nêstsêsáahoxomatséhe mâxháeanato.”
\mr \ ne -htse-sáa-hoxom -atse-hé mâx -háeaná -to
\mg \ 2POSS-FUT -NEG-feed.s.o.-1:2 -NEG CJT.IRREAL-be.hungry-2

\ft “I’ll not feed you when you’re hungry.”

\ref GRASSHOP clause 24

\tx Naa éstanêšêševátamósesto hátšeške
\mr naa é-h -ta -nêše-ševátam-ó -sest -o hátšeške
\mg but 3-PST-TRANSLOC-CONT-pity -DIR-ATTRIB-OBV ant

\tx háhkotaho
\mr háhkotah -o
\mg grasshopper-OBV

\ft But the ant had pity on the grasshopper.

\ref GRASSHOP clause 25

\tx éxhoxomósesto.
\mr é-h -hoxom -ó -sest -o
\mg 3-PST-feed.s.o.-DIR-ATTRIB-OBV

\ft She fed him.

 
Leave a comment

Posted by on April 4, 2013 in CHEYENNE LANGUAGE

 

The Bear, the Coyote, and the Skunk by Jeannette Howlingcrane


The Bear, the Coyote, and the Skunk
by Jeannette Howlingcrane

1. Nétâhóhta’haovâtse.
Let me tell you a story.
Let me tell you a story.

2. Náhkohe éstaamenéheohtsé’tanoho meo’o.
bear followed it path
A bear was following a path.

3. Hápó’e nâháóhe ó’kôhóme móhnêhnéheohtsé’tôhéhe.
Likewise there coyote followed it
Likewise there a coyote was following it.

4. Nêhe’še éstóo’e’ovâhtséhoono.
Then they met
Then they met.

5. Náhkohe éstatsêhetóhoono ó’kôhomeho,
bear told coyote
The bear said to the coyote,

6. “No’héhnêstse!
Move aside
“Move aside!

7. Hé’tóhe nameo’o,”
this my path
This is my path,”

8. éxhetóhoono.
he told him
he told him.

9. “Hova’âhane,
no
“No,

10. hápó’e no’héhnêstse!
likewise move aside
likewise you move aside!

11. Hé’tóhe nameo’o,”
this my path
This is my path,”

12. éxhetaehoono.
he told him
he told him.

13. Tséxhe’éšeóo’evotâhtsevôse éxhe’kemé’êhnéhoo’o xao’o.
while they argued slowly appeared skunk
While they were arguing a skunk slowly appeared.

14. “Háhtome!
scram
“Scram!

15. Hé’tóhe nameo’o,”
this my path
This is my path,”

16. éxhetóhoono.
he told them.
he told them.

17. Exhe’kenéma’evonêhnéhoo’o.
he slowly turned around
He slowly turned around.

18. Exhe’kêhešêhosóhnêhoo’o.
he slowly backed up
He slowly backed up.

19. Tséhvóomovôse éstanéšêhe’névo’âhéotséhoono.
when they saw him they took off in two directions
When they saw him they took off in two different directions.

20. Essáanâha’óoméhesesto tósa’e tséhešeaseta’xevôse.
they were not caught sight of wherever they took off to
No one ever saw them again, wherever they took off to.

 
Leave a comment

Posted by on April 4, 2013 in CHEYENNE LANGUAGE

 

Sweet Medicine by Mrs. Albert Hoffman


Sweet Medicine1
by Mrs. Albert Hoffman

1) Hé’tóhe hóhta’heo’o, éhóhta’heóneve2.
This story, it is a story.

2) Vé’hó’e tséssáa’éšėho’ėhnéhévȯse hákó’e móxhésȯhanéhe.
Whitemen, before they came, it (the story) from long ago must be from.

3) Naa násáapėhévėhéne’enóhe.
And I do not know it well.

4) naa tséohkeéevá’nėhetȧhtomónéto nȧhtanėhešeme’esta.
And just the way I heard it, I’ll tell it like that.

5) éohkemaetotóxeme oha násáahéne’enovóhe / -héne’enóhe /
He’s discussed all over, but I do not know him, -do not know it.

6) Motsé’eóeve3, éohkėhevoōne, mó’ȯhkeéveéestsėstóehevovóhe, vé’hó’e
Sweet Medicine, they say, used to talk to them, whitemen

tséssáa’éšėho’ėhnéhévȯse.
before they came.

7) Naa mó’ȯhkeéemé’ėstomóehenovóhe hová’éhe, héva tsésto’sėho’ėhnétotse,
And he used to explain to them something maybe that was going to come,

hová’éhe.
something.

8) naa hétsetseha náto’vá’ne/=ta’se=tšėške’mé’ésta4 // hetoo //
And now I’m just going to tell, like, a little. Uh,

9) néto’sėho’a’ó’tóévo // vo’ėstane éxhesanesėstse //
“He’ll come to you, a person,” (Sweet Medicine) said.

10) tsemȧhevé’šenohe éxhe- / éxhesėstse ///
“He’ll be all sewed up,” he-, he said.

11) ho’évȯtse tseohkėhestohe éxhesėstse //
“Earth Man, he will be called,” he said.

12) Tósa’e ésáapo’vé’šenóhéhe, tsé’tóhe vo’ėstane
Nowhere will he not be sewed up, this person

tséto’sėho’a’ó’tóése.
who is going to come to you.

13) néto’vonéano’táe’vo / netao’o hová’éhe / tséméhae/’ȯhkeéene’étamése5 //
He’ll destroy for you everything that you used to depend on.

14) “Éto’semȧhevonéanōhtse,” éxhetósesto.
“He’ll destroy everything,” he told them.

15) “Naa / máto / néto’sėho’a’ó’tóévo mo’éhno’ha /
“And also it will come to you, the horse.

16) “Mo’éhno’ha,”6 nėstseohkėhetóvo éxhesėstse, “hōva.”
“Horse,” you will call it,” he said, “(this) animal.”

17) tsenéveohta / (tse)néxanetotse hestovootȯtse
It will have four legs. There will be two, his ears.

18) naa he’éxánėstse máto tsenéxanetotse, énéxanetotse.
And his eyes also there will be two, there are two.

19) naa hestse’konȯtse tsenéveóhta //
And his legs, there will be four.

20) nėstseohketáhóénóvo hoháá’ėše
You’ll ride him very far away.

21) nėstseohketsėhe’ȯhtséháévo,
He will take you there,

22) tsé’tóhe mo’ehno’ha / nėstseohkėhetóvo //
this horse, you will call him that.

23) tséohkėsó’tó’ome’ého’oése éše’he
It will still hang firm (in the sky), the sun (during your travels)

24) nėstseohkėho’eohéme hákó’e / éxhesanesėstse /
you will arrive far away,” he said.

25) nėstsenėheše/vo’ėstanéhévéme
“You will live like that.

26) nėstsenėhešeéva’xéme / tsé’tóhe mo’éhno’ha tséhešeévoa’xėse / exhesanesėstse /
You will be on the go the way this horse rolls his eyes,” he said.

27) naa // máto vé’ho’éotóá’e nėstseohkėhetóvo
And also (will come), (the cow) ‘whiteman-buffalo’, you will call it that.

28) máto tsenéveóhta //
Also it will have four legs.

29) tsenéše’ēsta
It will have two ears.

30) naa / mátȯ=he’éxánėstse tsenéxanetotse /
And also his ears, there will be two.

31) hestsėhévá’xe / tseohkemȧhexóneehatse / ho’ēva /
His tail will reach all the way to the ground.

32) tsenésȯhkonávėháhta // hestóohevono tsenésȯhkonaho / éxhesėstse /
It will have split hooves, his hooves will be split,” he said.

33) naa hoto / tsé’tóhe hóva nėstseohkemévóvo /
And, uh, this animal (cow), you will eat it.

34) Vé’ho’éotóá’e nėstseohkėhetóvo /
Ve’ho’eotoa’e you will call it.

35) hoháá’ėše tseohkėhešeméa’xe éxhesėstse /
From very far away he’ll be smelled,” he said.

36) Éxhetósesto néhe hováhne, “Vé’ho’éotóá’e,” tséohkėhetóse.
He told them (about) this animal, “Cow,” as you’ll call it.

37) naa tsé’tóhe tséto’sėho’a’ó’tóése
And this one who will come to you

tsemȧhetáeotsé’ta ho’e tséxhetaa’óma’ō’e /
will take over all the land throughout the world.

38) Totósa’e nėstseohkeevemé’a’ééme.
Here and there your heads will appear (in various places).

39) “Nėstseohkemo’kȯhtávėstséáme,” éxhesanesėstse /
“You will have black hair,” he said.

40) Naa móhma- / má’tamȧsėhánéése / mȧsáa’évatóxetanó’tomáhése / nésta “But if you are crazy, if you do not think about the way previously

tséheševo’ėstanéhévése, nėstamóhkevóhpa’éme,” éxhesanesėstse.
how you used to live, you’ll have gray hair,” he said.

41) naa máto mé’ėševȯtse tsėhóehevéese7 /
And also a baby will come out (be born) with teeth.”

42) Éstaéšėhetósema’xemé’ėstomósanesėstse.
He was constantly explaining a lot.

43) Nává’nėhetaa’mé’ėstomóvo.
I am just telling this much about him.

44) Nėhe’še
The end.

FOOTNOTES:

1This text was first collected by Mr. Donald Olson during 1963-1964 in Oklahoma. It appeared in print in a previous collection of Cheyenne texts (W. Leman 1980b). It appears here with spelling slightly updated. Some slight changes to bring the transcription closer in line with the taped recording have been made. Original clause numbers are retained.

2Usually, this word would indicate that something is “just a story”. The word hóhta’heo’o ‘story’ should not be applied to accounts of history. On the whole, Cheyennes regard the story of Sweet Medicine to be of more credible historicity than the usual legend or folktale, for which the label hóhta’heo’o is appropriate. However, here, it is probable that the narrator is not casting doubt on the historicity of the account. Hesitation on the tape may indicate that the narrator wasn’t quite sure what to say at this point but used a word which fit grammatically here.

3Sweet Medicine is the most important prophet in Cheyenne history. For other accounts of Sweet Medicine’s prophecy, see the following:

Grinnell, The Cheyenne Indians, Their History and Ways of Life, Vol. II, pp. 379-81.
Powell, Sweet Medicine, Vol. II, p. 466.
Standsintimber and Liberty, Cheyenne Memories, p. 40.

4The condensed preverb to’- here is pronounced to’se- by most other Cheyennes. It is said that the pronunciation here is a characteristic of (some) Southern Cheyenne speech. It can be seen, as in the next clause, 9), that this narrator also uses the full form of the preverb, to’se-.

5The usual order of preverbs here, probably preferred by this narrator also, is ohkeéeméhae.

6The historical etymology of this word is something like ‘elk-dog’ with the ‘dog’ final /-o’h[am] itself undergoing historical extension to refer to a ‘domesticated animal’.

7The motif of a baby being born with teeth is well known in Cheyenne folklore. Note it in another text in this volume, “The Baby With Teeth”.

 
Leave a comment

Posted by on April 4, 2013 in CHEYENNE LANGUAGE

 

The Rolling Head Cheyenne version, by Albert Hoffman, Oklahoma


The Rolling Head
Cheyenne version, by Albert Hoffman, Oklahoma

TX éhvéestoveneho.
MR é-h -vée -htove -ne -ho
MG 3-PST-camp-IMPERS-FII-PRET
1 There was a camp.

TX naa hó’ótóva hetane éhno’eehéhoo’o
MR naa hó’ótóva hetane é-h -no’e-ehe -hoon
MG and all.at.once man 3-PST-with-move-PRET

TX nee’eve neenésono.
MR nee’eve neenéson -o
MG his.wife his.child-PL
2 And all at once a man moved away with his wife and children.

TX naa nêhe’še é’a’óomoehátseneho.
MR naa nêhe’še é-h -a’óomoehá-tse-ne -ho
MG and then 3-PST-pond -OBV-FII-PRET
3 And then there was a lake.

TX éstâho’eehéhoo’o.
MR é-h -ta -ho’e -ehe -hoon
MG 3-PST-TLOC-arrive-move-PRET
4 He moved there.

TX naa nêhe’še tséhvóonā’o “náénôhomo’he,”
MR naa nêhe’še tsé-h -vóona’ó ná-én -ôhomo’he
MG and then CJT-PST-morning 1 -end-dance

TX éxhéhoo’o.
MR é-h -hé -hoon
MG 3-PST-say-PRET
5 And then in the morning, “I finished dancing,” he said.

TX éstseene’éhnôhoono hestse’emo.
MR é-h -tseene’éhn-ó -hoon-o he -htse’ém-o
MG 3-PST-comb -DIR-PRET-OBV 3PS-woman -OBV
6 He combed his wife’s hair.

TX éhma’évoénenôhoono
MR é-h -ma’évo -éné -n -ó -hoon-o
MG 3-PST-red.paint-face-FTA-DIR-PRET-OBV
7 He painted her face red.

TX naa hetóéva é’évâho’êhnéhoo’o.
MR naa hetóe -vá é-h -éva -ho’ -ehné-hoon
MG and evening-OBL 3-PST-back-arrive-walk-PRET
8 And in the evening he returned.

TX éxho’eotsêhóhoono
MR é-h -ho’e -otse -h -ó -hoon-o
MG 3-PST-arrive-RESULT-FTA-DIR-PRET-OBV

TX váotseváhne.
MR váotseváhn-é
deer -OBV
9 He brought a deer.

TX naa nêhe’še tséxhósevóona’otse
MR naa nêhe’še tsé-h -hóse -vóona’ó-tse
MG and then CJT-PST-again-morning-OBV

TX éxhóseváxeénôhoono
MR é-h -hóse -váxeén -ó -hoon-o
MG 3-PST-again-dress.fancy-DIR-PRET-OBV

TX hestse’emo.
MR he -htse’ém-o
MG 3PS-woman -OBV
10 And then the next morning he again dressed his wife up fancy.

TX éstâhóseémôhónesêstse.
MR é-h -ta -hóse -émôhóné-sest
MG 3-PST-TLOC-again-hunt -ATTR
11 He hunted again.

TX naa tsé’évâhósêho’ëhnêse,
MR naa tsé-h -éva -hóse -ho’ -ehné-s
MG and CJT-PST-back-again-arrive-walk-3

TX “néxaepó’o’toéne.
MR né-xae -pó’o’to -éné
MG 2 -just-pale.white-face
12 And again when he returned, (he said), “Your face is just clean.

TX nétatónêšéve?”
MR né-ta -tónêšévé
MG 2 -TLOC-what.do
13 What did you do?

TX “naa náhoháotse’ohe.
MR naa ná-ho -há -otse’óhe
MG and 1 -RED-much-work
14 “I worked really hard.

TX náho’néne,” éxhetaehoono.
MR ná-ho’néne é-h -het -ae -hoon-o
MG 1 -tan 3-PST-tell-INV-PRET-OBV
15 I tanned,” she told him.

TX naa nêhe’še éstâhósêhéemôhónesêstse.
MR naa nêhe’še é-h -ta -hóse -hé -émôhóné-sest
MG and then 3-PST-TLOC-again-INT-hunt -ATTR
16 And then he again went to hunt.

TX éxhósêho’êhnéhoo’o.
MR é-h -hóse -ho’ -ehné-hoon
MG 3-PST-again-arrive-walk-PRET
17 He returned again.

TX “néxaehósepó’o’toéne,”
MR né-xae -hóse -pó’o’to -éné
MG 2 -just-again-pale.white-face

TX éxhósêhetóhoono.
MR é-h -hóse -het -ó -hoon-o
MG 3-PST-again-tell-DIR-PRET-OBV
18 “Your face is just clean,” he again said to her.

TX tséhvóonā’o
MR tsé-h -vóona’ó
MG CJT-PST-morning

TX éxhóseváxeénôhoono.
MR é-h -hóse -váxeén -ó -hoon-o
MG 3-PST-again-dress.fancy-DIR-PRET-OBV
19 The next day he again fixed her up fancy.

TX éstâhóseémôhónêhoo’o.
MR é-h -ta -hóse -émôhóné-hoon
MG 3-PST-TLOC-again-hunt -PRET
20 He again hunted.

TX naa nêhe’še éxhóseévâho’êhnéhoo’o.
MR naa nêhe’še é-h -hóse -éva -ho’ -ehné-hoon
MG and then 3-PST-again-back-arrive-walk-PRET
21 And then he came back again.

TX éxho’o’xéhoo’o.
MR é-h -ho’o’xe -hoon
MG 3-PST-carry.on.back-PRET
22 He brought game.

TX éxhósepó’o’toénêhoo’o.
MR é-h -hóse -pó’o’to -éné -hoon
MG 3-PST-again-pale.white-face-PRET
23 Her face was clean again.

TX éxhósenêhetaehoono.
MR é-h -hóse -ne -het -ae -hoon-o
MG 3-PST-again-ANAPH-tell-INV-PRET-OBV
24 She told him that (same thing) again.

TX naa nêhe’še tséhvóonā’o
MR naa nêhe’še tsé-h -vóona’ó
MG and then CJT-PST-morning

TX éxhóseváxeénôhoono.
MR é-h -hóse -váxeén -ó -hoon-o
MG 3-PST-again-dress.fancy-DIR-PRET-OBV
25 And then in the morning he again got her ready.

TX naa nêhe’še
MR naa nêhe’še
MG and then

TX móhnôhtsenôxévaenaehevóhe.
MR mó -h -nôhtsenôxévaen-ae -hé -vo -hé
MG DUB-PST-stalk -INV-NEG-OBV-NEG
26 And then he sneaked up and spied on her.

TX naa nêhéóhe móxhestâhéhe hetane.
MR naa nêhéóhe mó -h -hesta-hé -hé hetane
MG and there DUB-PST-be -NEG-NEG man
27 And the man (husband) was there.

TX éstsêhe’kêstâhéhoo’o.
MR é-h -tsêhe’kêstahe-hoon
MG 3-PST-short -PRET
28 He was short.

TX mehno
MR méhn -o
MG water.monster-OBV

TX mó’ôhkeonéma’táo’hoehevóhe.
MR mó -h -ohke -onéma’táo’h-oe -hé -vo -hé
MG DUB-PST-HABIT-wind.around-INV-NEG-OBV-NEG
29 A water monster wound around her.

TX naa nêhe’še néhe
MR naa nêhe’še néhe
MG and then this:AN

TX móhnôhtsenotaehevóhe.
MR mó -h -nôhtsenot-ae -hé -vo -hé
MG DUB-PST-stalk -INV-NEG-OBV-NEG
30 And then this (husband) was intently watching her.

TX naa nêhéóhe móhvósôhosêstsêhéhe.
MR naa nêhéóhe mó -h -vósôhosêstsé -hé -hé
MG and there DUB-PST-dig.pit.for.self-NEG-NEG
31 And there he dug a pit for himself.

TX naa nêhe’še tséstâhósêhémanoese
MR naa nêhe’še tsé-h -ta -hóse -hé -manohe -s
MG and then CJT-PST-TLOC-again-INT-fetch.water-3

TX éxhósemé’evonêhnéhoo’o.
MR é-h -hóse -mé’e -vonehné-hoon
MG 3-PST-again-appear-crawl -PRET
32 And then when she again went for water he (her husband) again crawled out.

TX naa néhe hetane tsétsêhe’kêstaestse
MR naa néhe hetane tsé-tsêhe’kêstahe-ht
MG and this:AN man CJT-short -3

TX hestsêhová’tove
MR he -htsêhová’tove
MG 3PS-sword

TX éssé’no’eka’a’xenôse.
MR é-h -sé’ -no’e-ka’a’xe-no -s
MG 3-PST-into-with-jump -FTI-ATTR
33 And this man, who was short, stuck his sword in.

TX é’oó’e’óneesósesto.
MR é-h -o -ó’e’-ón -ees-ó -sest-o
MG 3-PST-RED-chop-ropelike-cut-DIR-ATTR-OBV
34 He cut him (the monster) up.

TX naa nêhe’še néhe hetane hestse’emo
MR naa nêhe’še néhe hetane he -htse’ém-o
MG and then this:AN man 3PS-woman -OBV

TX móhna’xévaenôhevóhe.
MR mó -h -na’x-eváen -ó -hé -vo -hé
MG DUB-PST-kill-quickly-DIR-NEG-OBV-NEG
35 And then this man (quickly) killed his wife.

TX naa éstâhetóevêho’o’xéhoo’o.
MR naa é-h -ta -hetóeve-ho’o’xe -hoon
MG and 3-PST-TLOC-evening-carry.on.back-PRET
36 And in the evening he brought game.

TX “éxaenétâhéva’e ho’évohkôhtse,”
MR é-xae -nétâhéva’e ho’évohkôhtse
MG 3-just-different meat

TX éxhéhoo’o néhe kâse’ééhe.
MR é-h -hé -hoon néhe kâse’éehéh
MG 3-PST-say-PRET this:AN young.woman
37 “It’s different meat,” that young woman (daughter in the family) said.

TX naa nêhe’še éxhonóhtánôse.
MR naa nêhe’še é-h -honó -htá-nó -s
MG and then 3-PST-roast-FTI-FTI-ATTR
38 And then she roasted it.

TX éhmésêhésesto.
MR é-h -mésehe-sest-o
MG 3-PST-eat -ATTR-OBV
39 They ate.

TX naa néhe ka’êškóne
MR naa néhe ka’êškóne
MG and this:AN child

TX móssó’nénêhéhe.
MR mó -h -só’ -néné -hé -hé
MG DUB-PST-still-nurse-NEG-NEG
40 And that child (little son in the family) was still nursing.

TX “Náhko’ééhe éxaenêhe’énehe,”
MR náhko’ééhe é-xae -ne -he’ -énehe
MG my.mother 3-just-ANAPH-thus-taste

TX éxhéhoo’o.
MR é-h -hé -hoon
MG 3-PST-say-PRET
41 “My mother tastes just like this,” he said.

TX “naa váotseváhe-ho’évohkôhtse,”
MR naa váotseváhe-ho’évohkôhtse
MG and deer -meat

TX éxhetaehoono
MR é-h -het -ae -hoon-o
MG 3-PST-tell-INV-PRET-OBV

TX hemeho.
MR he -meh -o
MG 3PS-older.sister-OBV
42 “Well, it’s deer meat,” his older sister told him.

TX tséhnêšenámêsêhévôse
MR tsé-h -nêšená-mésehe-vós
MG CJT-PST-while -eat -3PL

TX éhmé’eésto’eohétónêse me’ko.
MR é-h -mé’e -ést-ó’e -ohe-tó -né -s mé’kon
MG 3-PST-appear-in -roll-go -FII-FII-ATTR head
43 While they ate, a head rolled in.

TX naa nêhe’še é’amâxésesto.
MR naa nêhe’še é-h -amaxe-sest-o
MG and then 3-PST-flee -ATTR-OBV
44 And then they ran away.

TX éhnéhóévóvôse héne me’ko.
MR é-h -néhov-óe -vó -vó -s héne mé’kon
MG 3-PST-chase-INV-3PL-OBV-ATTR that head
45 That head chased them.

TX “nákâhaneotse namêhāne
MR ná-kâhane-otse na -meh -ané
MG 1 -tired -RESULT 1PS-older.sister-FNA

TX éxhéhoo’o.
MR é-h -hé -hoon
MG 3-PST-say-PRET
46 “I’m tired, sister,” he said.

TX naa nêhe’še
MR naa nêhe’še
MG and then

TX “ôhtséveévo’sóetonôtse
MR oh -ts -éve -évo’sóe-tó-not
MG CJT:ITER-INTR-about-play -1 -ITER

TX heškóvó’êstse éohkêhoháo’eóénêstse.”
MR heškóvó’-ét é-ohke -ho -háo’e-óé -nét
MG thorn -PL 3-HABIT-RED-thick-stand-PL
47 And then, “Whenever I used to play, thorns were really thick.”

TX tséstanêhéese hestóxemé’one
MR tsé-h -ta -ne -hehe-s hestóxemé’one
MG CJT-PST-TLOC-ANAPH-say -3 behind

TX éhmâheóetsenêsestôtse.
MR é-h -mâhe-óé -tse-ne -sest-ot
MG 3-PST-all -stand-OBV-FII-ATTR-PL
48 When she said that, behind them (thorns) stood.

TX éxhosotómoesesto.
MR é-h -hosotómoe-sest-o
MG 3-PST-rest -ATTR-PL
49 They rested.

TX naa nêhe’še me’ko
MR naa nêhe’še mé’kon
MG and then head

TX móhnêstónêšê-
MR mó -h -neh-tónêše –
MG DUB-PST-CIS-somehow-

TX sóhpo’eohétôhanéhe.
MR sóhp -ó’e -ohe-tó -hane -hé
MG through-roll-go -FII-NEG:INAN-NEG
50 And then the head came through somehow.

TX éxhóseamâxésesto.
MR é-h -hóse -amaxe-sest-o
MG 3-PST-again-flee -ATTR-PL
51 They fled again.

TX éstâhósená’tseohtsesêstse
MR é-h -ta -hóse -ná’tse -ohtsé-sest
MG 3-PST-TLOC-again-exhaust-go -ATTR

TX hetané-ka’êškóne.
MR hetané-ka’êškóne
MG man -child
52 The boy got tired again.

TX “namêhāne
MR na -meh -ané
MG 1PS-older.sister-FNA

TX náéšêhósená’tseōhtse,”
MR ná-éše -hóse -ná’tse -ohtsé
MG 1 -already-again-exhaust-go

TX éxhetóhoono.
MR é-h -het -ó -hoon-o
MG 3-PST-tell-DIR-PRET-OBV
53 “Sister, I’m already tired again,” he told her.

TX “ôhtséveévo’sóetonôtse
MR oh -ts -éve -évo’sóe-tó-not
MG CJT:ITER-INTR-about-play -1 -ITER

TX éohkêhoháeheškóvo’ésáóó’e,”
MR é-ohke -ho -háe -heškóvo’-ésá-óé
MG 3-HABIT-RED-much-thorn -? -stand

TX éxhósêhesêstse
MR é-h -hóse -hé -sest
MG 3-PST-again-say-ATTR
54 “Whenever I played there were lots of thorns,” she said.

TX éhnêxhótsê-
MR é-h -neh-hótse-
MG 3-PST-CIS-fail –

TX sóhpo’eohtsétótsénêse.
MR sóhp -ó’e -ohtsé-tó -tse-né -s
MG through-roll-go -FII-OBV-FII-ATTR
55 It (the head) couldn’t come through.

TX éxhósêhosotómoesesto.
MR é-h -hóse -hosotóm-oe -sest-o
MG 3-PST-again-rest -sit-ATTR-OBV
56 They rested again.

TX tá’mâhové’še
MR tá’mâhové’še
MG finally

TX móhnêstónêšêhósê-
MR mó -h -neh-tónêše -hóse-
MG DUB-PST-CIS-somehow-again-

TX sóhpo’eohétôhanetsëhe.
MR sóhpo’eohe-tó -hane -tse-hé
MG through.go-FII-NEG:INAN-OBV-NEG
57 Finally, it (the head) somehow got through again.

TX éxhóseamâxésesto.
MR é-h -hóse -amaxe-sest-o
MG 3-PST-again-flee -ATTR-PL
58 They ran on again.

TX “namêhāne
MR na -meh -ané
MG 1PS-older.sister FNA

TX náéšêhósená’tseōhtse,” éxhéhoo’o.
MR ná-éše -hóse -ná’tse -ohtsé é-h -hé -hoon
MG 1 -already-again-exhaust-go 3-PST-say-PRET
59 “Sister, I’m already tired again,” he told her.

TX “ho’honáeo’o éohkêhoháehótoanáeo’o,”
MR ho’honáé-o é-ohke -ho -háe -hótoaná -e -o
MG rock -PL 3-HABIT-RED-much-difficult-sit-PL

TX éxhesêstse.
MR é-h -hé -sest
MG 3-PST-say-ATTR
60 “Rocks used to be piled up in a difficult way,” she said.

TX éxhósêhosotómoesesto.
MR é-h -hóse -hosotóm-oe -sest-o
MG 3-PST-again-rest -sit-ATTR-PL
61 They rested again.

TX tá’mâhové’še móhnêxhósê-
MR tá’mâhové’še mó -h -neh-hóse –
MG finally DUB-PST-CIS-again-

TX sóhpo’eohétôhanetsëhe.
MR sóhp -ó’e -ohe-tó -hane -tse-hé
MG through-roll-go -FII-NEG:INAN-OBV-NEG
62 Finally, it (the head) somehow got through again.

TX éxhóseamâxésesto.
MR é-h -hóse -amaxe-sest-o
MG 3-PST-again-flee -ATTR-PL
63 They ran on again.

TX naa nêhe’še
MR naa nêhe’še
MG and then

TX móstâhósekâhaneotsêhéhe
MR mó -h -ta -hóse -kâhane-otse -hé -hé
MG DUB-PST-TLOC-again-tired -RESULT-NEG-NEG

TX hetané-ka’êškóne.
MR hetané-ka’êškóne
MG man -child
64 And then the boy got tired again.

TX “namêhāne
MR na -meh -ané
MG 1PS-older.sister-FNA

TX náéšêhósená’tseōhtse.”
MR ná-éše -hóse -ná’tse -ohtsé
MG 1 -already-again-exhaust-go
65 “Sister, I’m already tired again.”

TX “ôhtséveévo’sóetonôtse ho’e
MR oh -ts -éve -évo’sóe-tó -not ho’e
MG CJT:ITER-INTR-about-play -FII-ITER land

TX éohkeó’xoma’eotse,”
MR é-ohke -ó’x -óma’e -otse
MG 3-HABIT-split-ground-RESULT

TX éxhetóhoono.
MR é-h -het -ó -hoon-o
MG 3-PST-tell-DIR-PRET-OBV
66 “Whenever I played, the ground would open up,” she told him.

TX éstâhóseó’xoma’eotsétsénêse
MR é-h -ta -hóse -ó’x -óma’e -otse -tse-né -s
MG 3-PST-TLOC-again-split-ground-RESULT-OBV-FII-ATTR

TX ho’e.
MR ho’e
MG land
67 The ground opened up again.

TX éstâhósêhosotómoesesto.
MR é-h -ta -hóse -hosotóm-oe -sest-o
MG 3-PST-TLOC-again-rest -sit-ATTR-PL
68 They rested again.

TX “nóoo náhtse néxhóxovêhāhtsêstse
MR nóoo náhtse néh-hóxov -eha-htsé-t
MG Wow! daughter CIS-across-lie-FTI -IMPV

TX nekâhamâxéhame!”
MR ne -kâhamâxé-ham -e
MG 2PS-stick -FNA:PS-FNA
69 “Oh, daughter, put your stick across (the hole)!”

TX éstâhóxovêhahtsénôse.
MR é-h -ta -hóxov -eha-htsé-nó -s
MG 3-PST-TLOC-across-lie-FTI -FTI-ATTR
70 She put it across.

TX éstae’ôsé’hahtsénôse.
MR é-h -ta -e’ôsé’hahtsé-nó -s
MG 3-PST-TLOC-turn.over -FTI-ATTR
71 She turned (the stick) over.

TX éstano’óma’eotsénêse
MR é-h -ta -no’ -óma’e -otse -né -s
MG 3-PST-TLOC-include-ground-RESULT-FII-ATTR

TX héne me’ko.
MR héne mé’kon
MG that head
72 That head got covered up.

TX éstâhe’keasésesto.
MR é-h -ta -he’ke -ase -sest-o
MG 3-PST-TLOC-slowly-leave-ATTR-PL
73 They slowly left.

TX naa nêhe’še “tatsêhetóó’ôtse
MR naa nêhe’še ta -tse -het -óo’ó-t
MG and then TLOC-CATAPH-thus-see -IMPV

TX namêhāne!”
MR na -meh -ané
MG 1PS-older.sister-FNA
74 And then, “Look over there, sister!”

TX éxhesêstse ka’êškóne.
MR é-h -hé -sest ka’êškóne
MG 3-PST-say-ATTR child
75 the child said.

TX “váótséva,” éxhesêstse.
MR váotseváhn é-h -hé -sest
MG deer 3-PST-say-ATTR
76 “(He’s a) deer,” he said.

TX “ma’taéševé’hoomo
MR mah -ta -éše -vé’hoom-o
MG CJT:IRRLS-TLOC-already-look.at-DIR

TX móme’hénaeotse.”
MR mó -me’ -hé -nae-otse
MG DUB-should-INT-die-RESULT
77 “If I look at him, he won’t die!”

TX “tavá’netsêhetóó’ôtse!”
MR ta -vá’ne-tse -het -óo’ó-t
MG TLOC-just -CATAPH-thus-see -IMPV
78 “Just look over there!”

TX tséstavé’hóómôse
MR tsé-h -ta -vé’hoom-ó -s
MG CJT-PST-TLOC-look.at-DIR-3

TX éstanaeotsesêstse.
MR é-h -ta -nae-otse -sest
MG 3-PST-TLOC-die-RESULT-ATTR
79 When she looked at him, he died.

TX móstaanétôhevovóhe.
MR mó -h -ta -anét -ó -hé -vo -vo -hé
MG DUB-PST-TLOC-butcher-DIR-NEG-3PL-OBV-NEG
80 They butchered him.

TX éstâhósevóomósesto.
MR é-h -ta -hóse -vóom-ó -sest-o
MG 3-PST-TLOC-again-see -DIR-ATTR-OBV
81 He again saw them (deer).

TX “tavé’hoomenáno namêhāne!”
MR ta -vé’hoom-enáno na -meh -ané
MG TLOC-look.at-IMPV:2:3PL 1PS-older.sister-FNA
82 “Look at them, sister!”

TX éxhósêhetósesto.
MR é-h -hóse -het -ó -sest-o
MG 3-PST-again-tell-DIR-ATTR-OBV
83 he told her.

TX “ma’taéšetsêhetóo’óto
MR mah -ta -éše -tse -het -óo’ó -tó
MG CJT:IRRLS-TLOC-already-CATAPH-thus-see -1

TX móme’hénaeotseo’o.”
MR mó -me’ -hé -nae-otse -o
MG DUB-should-INT-die-RESULT-PL
84 “If I look, they won’t die.”

TX tséstâhósevé’hóómôse
MR tsé-h -ta -hóse -vé’hoom-ó -s
MG CJT-PST-TLOC-again-look.at-DIR-3

TX éhnaeotsesêstse.
MR é-h -nae-otse -sest
MG 3-PST-die-RESULT-ATTR
85 When she looked at him again, he died.

TX naa nêhe’še éstâhósevóomósesto.
MR naa nêhe’še é-h -ta -hóse -vóom-ó -sest-o
MG and then 3-PST-TLOC-again-see -DIR-ATTR-OBV
86 And then he saw them (deer) again.

TX “tavé’hoomenáno!”
MR ta -vé’hoom-enáno
MG TLOC-look.at-IMPV:2:3PL
87 “Look at them!”

TX “ma’taéševé’hoomōno
MR mah -ta -éše -vé’hoom-o -nó
MG CJT:IRRLS-TLOC-already-look.at-DIR-PL

TX móme’hénaeotseo’o.”
MR mó -me’ -hé -nae-otse -o
MG DUB-should-INT-die-RESULT-PL
88 “If I look at them, they won’t die.”

TX éstâhósenaeotsésesto.
MR é-h -ta -hóse -nae-otse -sest-o
MG 3-PST-TLOC-again-die-RESULT-ATTR-PL
89 They died again.

TX naa nêhe’še tséstanéva’ónetotse
MR naa nêhe’še tsé-h -ta -néva’óne-tó -tse
MG and then CJT-PST-TLOC-fourth -FII-OBV

TX éstâhósevóomósesto.
MR é-h -ta -hóse -vóom-ó -sest-o
MG 3-PST-TLOC-again-see -DIR-ATTR-PL
90 And then a fourth time he again saw them.

TX “vé’hoomenáno namêhāne!”
MR vé’hoom-enáno na -meh -ané
MG look.at-IMPV:2:3PL 1PS-older.sister-FNA
91 “Look at them, sister!”

TX éstâhósevé’hoomósesto.
MR é-h -ta -hóse -vé’hoom-ó -sest-o
MG 3-PST-TLOC-again-look.at-DIR-ATTR-PL
92 She looked at them again.

TX éstâhósenaeotsésesto.
MR é-ta -hóse -nae-otse -sest-o
MG 3-TLOC-again-die-RESULT-ATTR-PL
93 They died again.

TX naa nêhe’še
MR naa nêhe’še
MG and then

TX móstâhoháeesenêhehevóhe.
MR mó -h -ta -ho -háeesenehe -hé -vo -hé
MG DUB-PST-TLOC-RED-have.plenty-NEG-3PL-NEG
94 And then they really had lots to eat.

TX naa nêhe’še ókohke
MR naa nêhe’še ókohke
MG and then crow

TX móxho’e’háoohehéhe.
MR mó -h -ho’ -e’há-oohe-hé -hé
MG DUB-PST-arrive-fly -go -NEG-NEG
95 And then a crow arrived flying.

TX éstamétónóvôse vétšêške.
MR é-h -ta -mét -ó -no -vó -s vétšêške
MG 3-PST-TLOC-give.s.t.to-DIR-FTI-3PL-ATTR fat
96 They gave him (some) fat.

TX “tatšêhešë’hâtse tséxho’hoonë’ta!
MR ta -tse -heš -e’há-t tsé-h -ho’hoone’tá
MG TLOC-CATAPH-thus-fly -IMPV CJT-OBL-camp.set
97 “Fly over to where there is a camp!

TX tseahkôheohtseo’o.
MR tse-ahkôhe-ohtsé-o
MG FUT-roll -go -PL
98 They will be playing the hoop game.

TX hé’tóhe o’ha’otóhtomeo’o!”
MR hé’tóhe o’ha’ot-óht -ome-o
MG this:INAN drop -by.mouth-FTI-DEL.IMPV
99 Drop this from your mouth!”

TX éxhetóhoono.
MR é-h -het -ó -hoon-o
MG 3-PST-tell-DIR-PRET-OBV
100 she told him (the crow).

TX “tsénoo’êhésee’e éhoháeesenêheo’o,
MR tsé-noo’ehe -sé -e é-ho -háeesenehe -o
MG CJT-abandoned-2PL-3PL 3-RED-have.plenty-PL

TX heo’o!”
MR he -o
MG say-DEL.IMPV
101 “‘Those who you abandoned have lots to eat,’ say (that)!”

TX móstanêheše’háhéhe.
MR mó -h -ta -ne -heš -e’há-hé -hé
MG DUB-PST-TLOC-ANAPH-thus-fly -NEG-NEG
102 He flew that way.

TX “tavé’hooma ókohke!
MR ta -vé’hoom-a ókohke
MG TLOC-look.at-IMPV:22:3(3) crow
103 “Look at the crow!

TX hénáá’énêse énémotóhta.”
MR hénáá’e -né -s é-némot-óht -á
MG something-FII-ATTR 3-hold -by.mouth-FTI
104 He’s got something in his mouth.”

TX éstao’ha’otóhtánôse.
MR é-h -ta -o’ha’ot-óht -á -nó -s
MG 3-PST-TLOC-drop -by.mouth-FTI-FTI-ATTR
105 He dropped it (the fat) from his mouth.

TX éhnóhto’âhéotsé’tánóvôse
MR é-h -nóht -o’âhéotse-‘t -á -no -vó -s
MG 3-PST-toward-run -FTI-FTI-FTI-3PL-ATTR
106 They ran to it.

TX “tsénoo’êhésee’e étáxeetóneo’o,”
MR tsé-noo’ehe -sé -e é-táxeetóne -o
MG CJT-abandoned-2PL-3PL 3-have.much.meat-PL

TX éxhesêstse.
MR é-h -hé -sest
MG 3-PST-say-ATTR
107 “Those you abandoned have lots of meat,” he (the crow) said.

TX naa nêhe’še éhvévôhéstóvénêse.
MR naa nêhe’še é-h -vévohe -htove -né -s
MG and then 3-PST-break.camp-IMPERS-FII-ATTR
108 And then camp was broken.

TX éstanêhe’êhésesto.
MR é-h -ta -ne -he’ -ehe -sest-o
MG 3-PST-TLOC-ANAPH-thus-move-ATTR-PL
109 They moved there.

TX naa nêhe’še, “šéaa náhtse!”
MR naa nêhe’še šéaa náhtse
MG and then Wow! daughter
110 And then, “Wow, daughter!”

TX éxhesêstse néhe hetane.
MR é-h -hé -sest néhe hetane
MG 3-PST-say-ATTR this:AN man
111 that man (children’s father) said.

TX “naa néxahe,” éxhesêstse
MR naa néxahe é-h -hé -sest
MG and my.grandchild 3-PST-say-ATTR

TX tsévéhonevêstse.
MR tsé-véhon-éve-ht
MG CJT-chief-be -3
112 “Well, grandchild,” said the one who was chief.

TX naa móxhestotséhehenovóhe
MR naa mó -h -he -htotséhe-hé -no -vo -hé
MG and DUB-PST-have-pet -NEG-FTA-3PL-NEG

TX nanóse’hāme naa nákôhóho.
MR nanóse’hame-* naa náhkohe-óhó
MG lion -OBV and bear -OBV
113 And they had a lion and a bear as pets.

TX naa é’éšenêhetósesto
MR naa é-h -éše -ne -het -ó -sest-o
MG and 3-PST-already-ANAPH-tell-DIR-ATTR-OBV

TX néhe nanóse’hāme naa náhkôhóho.
MR néhe nanóse’hame-* naa náhkohe-óhó
MG this:AN lion -OBV and bear -OBV
114 And she had already told that lion and bear.

TX naa mósto’sena’haehétsenotōhe
MR naa mó -h -to’se-na’h-ae -hé -tse-not-o -hé
MG and DUB-PST-gonna-kill-INV-NEG-OBV-FTA-OBV-NEG

TX hehevóho naa néhe vého.
MR he -he -vó -hó naa néhe vého
MG 3PS-father-3PL-OBV and this:AN chief
115 And they were going to kill their father and that chief.

TX naa tséstâho’êhnévôse
MR naa tsé-h -ta -ho’ -ehné-vó -s
MG and CJT-PST-TLOC-arrive-walk-3PL-3

TX éhvonôhósemósesto hestotséhevóho.
MR é-h -vonôhósem-ó -sest-o he -htotséhe-vó -hó
MG 3-PST-urge -DIR-ATTR-OBV 3PS-pet -3PL-OBV
116 And when they came, she urged on their pets.

TX heho naa néhe vého
MR he -h -o naa néhe vého
MG 3PS-father-OBV and this:AN chief

TX éstana’xévaenóvôsesto
MR é-h -ta -na’x-eváen -ó -vo -sest-o
MG 3-PST-TLOC-kill-quickly-DIR-3PL-ATTR-OBV

TX nanóse’hāme naa náhkôhóho.
MR nanóse’hame-* naa náhkohe-óhó
MG lion -OBV and bear -OBV
117 The lion and bear quickly killed her father and that chief.

TX éstamâsóho’eehésesto.
MR é-h -ta -mâsó-ho’e -ehe -sest-o
MG 3-PST-TLOC-all -arrive-move-ATTR-PL
118 They all moved there.

TX naa éhvotsénánóvôse ho’évohkôhtse.
MR naa é-h -votsén-á -no -vó -s ho’évohkôhtse
MG and 3-PST-issue -FTI-FTI-3PL-ATTR meat
119 And they issued the meat.

 
Leave a comment

Posted by on April 4, 2013 in CHEYENNE LANGUAGE

 

The Corn and Meat


\_sh v3.0 592 Cheyenne Interlinear
\_DateStampHasFourDigitYear

\name The Corn and Meat
\ref The Corn and Meat 001
\t éxho’hooné’tánėse taa’ēva.
\m é- h- ho’hooné’tá -né -s taa’ēva
\g 3- PST- be_camp_in_a_circle -FII -ATTRIB at_night
\p pro- tns- vii -sfx -sfx obl

\f There was a camp at night.

\ref The Corn and Meat 002
\t é’ováxenásesto hetaneo’o.
\m é- h- ováxená -sest -o hetane -o
\g 3- PST- dream -ATTRIB -PL man -PL
\p pro- tns- vai -sfx -sfx na -sfx

\f Men dreamed.

\ref The Corn and Meat 003
\t naa tséhvóona’o é’ȧhkȯheohtsésesto
\m naa tsé- h- vóona’ó é- h- ahkȯheohtsé -sest -o
\g and REAL- PST- be_morning 3- PST- play_hoop_game -ATTRIB -PL
\p p pfx-cjt- tns- vii pro- tns- vai -sfx -sfx

\t kȧsováaheho.
\m kȧsováahéh -o
\g young_man -PL
\p na -sfx

\f And the next morning young men were playing the hoop game.

\ref The Corn and Meat 004
\t netao’o éxhoháetanevoo’énėse.
\m netao’o é- h- ho- háetanevoo’e -né -s
\g everywhere 3- PST- very- be_big_crowd -FII -ATTRIB
\p p pro- tns- RED- vii -sfx -sfx

\f Everywhere there was a big crowd.

\ref The Corn and Meat 005
\t naa nėhe’še éhváxeésesto.
\m naa nėhe’še é- h- váxeé -sest -o
\g and then 3- PST- be_dressed_formally -ATTRIB -PL
\p p p pro- tns- vai -sfx -sfx

\f And then they were dressing fancy.

\ref The Corn and Meat 006
\t nomȧhéstó’e tséhésėhoo’ėse tséováxėstse
\m nomȧhésto’e -é tsé- hése- hoe -s tsé- ováxená -ht
\g south -LOC REAL- from_there- be_at -3 REAL- dream -3
\p p -sfx pfx-cjt- pv- vai -sfx pfx-cjt- vai -sfx

\t éhnėssé’ėhnesėstse.
\m é- h- nėh- sé’ėhné -sest
\g 3- PST- toward- walk_to_center -ATTRIB
\p pro- tns- pv- vai -sfx

\f One who was on (from?) the south side (of the camp) who had dreamed came to the center.

\ref The Corn and Meat 007
\t éxheóvoma’esėstse; é’ke’haso éhnéesesto
\m é- h- heóvoma’e -sest é’ke’haso é- h- néé -sest -o
\g 3- PST- yellow-headed -ATTRIB plume 3- PST- stand -ATTRIB -OBV
\p pro- tns- vai -sfx na pro- tns- vai -sfx -sfx

\t hemé’kóne.
\m he- mé’kon -é
\g 3PS- head -LOC
\p pro- ni -sfx

\f He was painted yellow; a feather stood on his head.

\ref The Corn and Meat 008
\t naa notāma tséováxėstse éhnėssé’ėhnesėstse.
\m naa notāma tsé- ováxená -ht é- h- nėh- sé’ėhné -sest
\g and north REAL- dream -3 3- PST- toward- walk_to_center -ATTRIB
\p p p pfx-cjt- vai -sfx pro- tns- pv- vai -sfx

\f And from the north side one who had dreamed came to the center.

\ref The Corn and Meat 009
\t máto éstó’nėhešetónesėstse.
\m màto é-{pro} h-{tns} tó’-{pv} nėheš-{i} e{fai} -t -óné -sest
\g also 3- PST- exactly- that way (anaph.)- sit
\p p

\f He was dressed the same (as the other one).

\ref The Corn and Meat 010
\t nomȧhéstó’e tséhvé’hóómȯse néhe na’ėstse notāma
\m nomȧhésto’e -é tsé- h- vé’hoom -ó -s néhe na’ėstse notāma
\g south -LOC REAL- PST- look_at -DIR -3 that one north
\p p -sfx pfx-cjt- tns- vta -fta -sfx pro p p

\t tséhésėhoétsese.
\m tsé- hése- ho- e -tsé -tse -se
\g REAL- from_there- very- sit -1PL -OBV -3PL
\p pfx-cjt- pv- RED- fai -sfx -sfx -sfx

\f When the one from the south looked at that one from the north, (he said,)

\ref The Corn and Meat 011
\t “héá’e néhóxe’ėstšeše.”
\m héá’e né- hóxe’ėstséh -e
\g maybe 2- copy -2:1
\p p pro- vta -sfx

\f “Maybe you are copying me,” (he said).

\ref The Corn and Meat 012
\t “naa hápó’e nétȧhóovenėhesétamȧtse.”
\m naa hápó’e né- ta- hóove- nė- hesétam -atse
\g and likewise 2- away- groundlessly- ANA- thus_think_of -1:2
\p p p pro- pv- i- pv- vta -sfx

\f “And I was thinking the same about you,” (the other one said to him).

\ref The Corn and Meat 013
\t “naa náováxe.”
\m naa ná- ováxená
\g well 1- dream
\p p pro- vai

\f “Well, I dreamed,” (said the first man).

\ref The Corn and Meat 014
\t “naa hápó’e náováxe.
\m naa hápó’e ná- ováxená
\g and likewise 1- dream
\p p p pro- vai

\f “And likewise I dreamd,” (said the second man).

\ref The Corn and Meat 015
\t naa vé’hoomenáno nevo’ėstanémaneo’o,
\m naa vé’hoom -enáno ne- vo’ėstaném -ane -o
\g well look_at -2:3PL.IMPV 2PS- person -21PL.PS -PL
\p p vta -sfx pro- na-poss -sfx -sfx

\t éoháeanao’o.
\m é- ho- háeaná -o
\g 3- very- hungry -PL
\p pro- RED- vai -sfx

\f “Look at our people, they are very hungry,” (he said).

\ref The Corn and Meat 016
\t nétónėšeováxe.
\m né- tónėše- ováxená
\g 2- how- dream
\p pro- pv- vai

\f “What did you dream?” (asked the first man).

\ref The Corn and Meat 017
\t naa hé’tóhe tséxhóeneoo’e náonóoma mȧhtamȧhááhe,”
\m naa hé’tóhe tsé- h- hóeneoo’e ná- onóom -a mȧhtamȧháahéh
\g well this REAL- OBL- flow_out 1- call -INV old_woman
\p p pro pfx-cjt- tns- vii pro- vta -fta na

\t éxhesėstse.
\m é- h- he -sest
\g 3- PST- say -ATTRIB
\p pro- tns- vai -sfx

\f Well, this, where water came out, an old woman called me,” he said.

\ref The Corn and Meat 018
\t “naa hápó’e nánėheto’ováxe.”
\m naa hápó’e ná- nė- heto’ováxená
\g and likewise 1- ANA- thus_dream
\p p p pro- pv- vai

\f “And I dreamed the same,” (answered the second man). (More modern word, nánėhešeováxe.)

\ref The Corn and Meat 019
\t “naa nénėhe’ȯhtsema!” éxhésesto.
\m naa né- nėhe’ohtsé -ma
\g well 2- go_there -21PL
\p p pro- vai -sfx

\f “Well, let’s go there!” they said.

\ref The Corn and Meat 020
\t naa é’éneahkȯheohtsésesto.
\m naa é- h- éne- ahkȯheohtsé -sest -o
\g and 3- PST- stop- play_hoop_game -ATTRIB -PL
\p p pro- tns- pv- vai -sfx -sfx

\f And they stopped playing the hoop game.

\ref The Corn and Meat 021
\t éhmȧsóhamėstoetsésesto.
\m é- h- mȧsó- hámėstoeotse -sest -o
\g 3- PST- suddenly- sit_down_quickly -ATTRIB -PL
\p pro- tns- pv- vai -sfx -sfx

\f They suddenly sat down.

\ref The Corn and Meat 022
\t éstatsėhe’ȯhtsésesto héne mahpe
\m é- h- ta- tsėhe’ohtsé -sest -o héne mahpe
\g 3- PST- away- go_to -ATTRIB -PL that water
\p pro- tns- pv- vai -sfx -sfx pro ni

\t tsé’anȯhe’sevòtse.
\m tsé- h- anȯhe’sevó -tse
\g REAL- OBL- flow_down -OBV
\p pfx-cjt- tns- vii -sfx

\f They went to where that water ran down.

\ref The Corn and Meat 023
\t éstaéstsėhnésesto.
\m é- h- ta- éstsehné -sest -o
\g 3- PST- away- enter -ATTRIB -PL
\p pro- tns- pv- vai -sfx -sfx

\f They went in.

\ref The Corn and Meat 024
\t hotȧhtse mȧhtamȧhááhe éxhoesėstse.
\m hotȧhtse mȧhtamȧháahé h é- h- hoe -sest
\g here old_woman 3- PST- be_at -ATTRIB
\p p na pro- tns- vai -sfx

\f Here, the old woman was there.

\ref The Corn and Meat 025
\t “nétaonóomatséme, néxahéhasėstse. hámėstoeotse!”
\m né- ta- onóom -atse -mé néxahéh -asėstse hámėstoeotse
\g 2- away- call -1:2 -2PL my_grandchildren -VOC sit_down_quickly
\p pro- pv- vta -sfx -sfx na-poss -sfx vai

\t éxhetaevósesto.
\m é- h- het -ae -vó -sest -o
\g 3- PST- tell -INV -3PL -ATTRIB -OBV
\p pro- tns- vta -fta -sfx -sfx -sfx

\f “I have called you, my grandchildren. Sit down!” she told them.

\ref The Corn and Meat 026
\t éxhámėstoesesto.
\m é- h- hámėstoe -sest -o
\g 3- PST- sit_down -ATTRIB -PL
\p pro- tns- vai -sfx -sfx

\f They sat down.

\ref The Corn and Meat 027
\t “hé’tóhe mese!” éxhetaevósesto, “ho’évohkȯtse naa
\m hé’tóhe mése é- h- het -ae -vó -sest -o ho’évohkȯtse naa
\g this eat 3- PST- tell -INV -3PL -ATTRIB -OBV meat and
\p pro vti pro- tns- vta -fta -sfx -sfx -sfx ni p

\t mȧhaemenȯtse.”
\m mȧhaemén -ot
\g corn_kernel -PL
\p ni -sfx

\f “Eat this, meat and corn,” she told them.

\ref The Corn and Meat 028
\t “nȧhtȧsáaná’so’enȯhéhe,” na’ėstse
\m ná- htse- ta- sáa- ná’so’enohe -hé na’ėstse
\g 1- FUT- away- NEG- full_from_eating -NEG one
\p pro- tns- pv- pv- vai -sfx p

\t móxhešetanȯhéhe.
\m mó- h- hešetanó -hé -hé
\g INFER- PST- thus_think -NEG -NEG
\p p- tns- vai -sfx -sfx

\f “I won’t get full,” one of them was thinking.

\ref The Corn and Meat 029
\t éhvésetsėstóvȧhtsésesto.
\m é- h- vésetsėst -ov -ahtse -sest -o
\g 3- PST- hurry -FTA -REFL -ATTRIB -PL
\p pro- tns- vta -sfx -sfx -sfx -sfx

\f They were in a hurry (to eat).

\ref The Corn and Meat 030
\t hotȧhtse éstó’omo’tánėse ho’évohkȯtse naa
\m hotȧhtse é- h- tó’omo’tá -né -s ho’évohkȯtse naa
\g unexpectedly 3- PST- remain_same -FII -ATTRIB meat and
\p p pro- tns- vii -sfx -sfx ni p

\t mȧhaemenȯtse.
\m mȧhaemén -ot
\g corn_kernel -PL
\p ni -sfx

\f Here, the meat and corn remained the same (in amount).

\ref The Corn and Meat 031
\t éhná’so’enȯhésesto.
\m é- h- ná’so’enohe -sest -o
\g 3- PST- full_from_eating -ATTRIB -PL
\p pro- tns- vai -sfx -sfx

\f They got full.

\ref The Corn and Meat 032
\t é’áahtse’só’nėhetaa’ónėse.
\m é- h- áahtse’- só’- nėhetaa’ó -né -s
\g 3- PST- simultaneously- still- be_so_big -FII -ATTRIB
\p pro- tns- pv- pv- vii -sfx -sfx

\f It stayed the same amount.

\ref The Corn and Meat 033
\t naa nėhe’še, “tatsėhetóó’o!” éxhetaevósesto.
\m naa nėhe’še ta- tsėhetóo’ó é- h- het -ae -vó -sest -o
\g and then away- look_yonder COMP- PST- tell -INV -3PL -ATTRIB -OBV
\p p p pv- vai pfx-cjt- tns- vta -fta -sfx -sfx -sfx

\f And then, “Look over there!” she told them.

\ref The Corn and Meat 034
\t éstatsėhetóo’ósesto.
\m é- h- ta- tsėhetóo’ó -sest -o
\g 3- PST- away- look_yonder -ATTRIB -PL
\p pro- tns- pv- vai -sfx -sfx

\f They looked over there.

\ref The Corn and Meat 035
\t mȧhaemenȯtse éxxaetsėhetó’a’hánėsestȯtse.
\m mȧhaemén -ot é- h- xae- tsėhetó’a’há -né -sest -ot
\g corn_kernel -PL 3- PST- simply- wave -FII -ATTRIB -PL
\p ni -sfx pro- tns- pv- vii -sfx -sfx -sfx

\f Corn was simply waving.

\ref The Corn and Meat 036
\t é’éšėhema’óhkeenétonėsestȯtse.
\m é- h- éše- he- ma’óhkeenétó -né -sest -ot
\g 3- PST- already- have- tassel -FII -ATTRIB -PL
\p pro- tns- pv- pv- vii -sfx -sfx -sfx

\f It was already tasseled.

\ref The Corn and Meat 037
\t naa nėhe’še, “tsėhéóhe hósėtsėhetóó’o!”
\m naa nėhe’še tsėhéóhe hóse- tsėhetóo’ó
\g and then here again- look_yonder
\p p p p pv- vai

\t éxhetaevósesto
\m é- h- het -ae -vó -sest -o
\g 3- PST- tell -INV -3PL -ATTRIB -OBV
\p pro- tns- vta -fta -sfx -sfx -sfx

\f And then, “Here, look again!” she told them.

\ref The Corn and Meat 038
\t éstȧhósetsėhetóo’ósesto.
\m é- h- ta- hóse- tsėhetóo’ó -sest -o
\g 3- PST- away- again- look_yonder -ATTRIB -PL
\p pro- tns- pv- pv- vai -sfx -sfx

\f They looked again.

\ref The Corn and Meat 039
\t ésevone éhmȧheóehoo’o.
\m ésevone é- h- mȧhe- óé -ho -on
\g buffalo herd 3- PST- all- stand -PRET -PRET
\p na pro- tns- pv- fai -sfx -sfx

\f A buffalo herd was standing.

\ref The Corn and Meat 040
\t “naa hé’tóhe taanáhoeotsēstse!
\m naa hé’tóhe taaná- hóeotsest -é
\g and this do- take_out -INAN
\p p pro pv- vti -fti

\f “And take this out!

\ref The Corn and Meat 041
\t ovóehoxomóhéne!
\m vovóe- hoxom -ó -héne
\g first- feed -DIR -22:IMPV.DEL
\p pv- vta -fta -sfx

\f Feel (the herd) first!

\ref The Corn and Meat 042
\t onóomóhéne!
\m onóom -ó -héne
\g call -DIR -2p:IMPV.DEL
\p vta -fta -sfx

\f Call (the herd)!

\ref The Corn and Meat 043
\t ma’háhkéso tsėhóo’xēva.
\m ma’háhkéso tse- hóo’xevá
\g old_man 3:FUT- announce
\p na tns- vai

\f An old man will announce.

\ref The Corn and Meat 044
\t ma’háhkėseho tseovóemésėheo’o.
\m ma’háhkeséh -o tse- vovóe- mésehe -o
\g old_man -PL 3:FUT- first- eat -PL
\p na -sfx tns- pv- vai -sfx

\f The old men will eat first.

\ref The Corn and Meat 045
\t naa nėhe’še tsé’tóhe tséheto’xóve’éhahévȯse
\m naa nėhe’še tsé’tóhe tsé- heto’xóve’éhahe -vó -s
\g and then these REAL- be_such_age -3PL -3
\p p p pro pfx-cjt- vai -sfx -sfx

\t tsetȧhósemésėheo’o,”
\m tse- ta- hóse- mésehe -o
\g 3:FUT- away- next- eat -PL
\p tns- pv- pv- vai -sfx

\t éhnėhešeonóomósesto
\m é- h- nė- heše- onóom -ó -sest -o
\g 3- PST- ANA- thus- call -DIR -ATTRIB -OBV
\p pro- tns- pv- pv- vta -fta -sfx -sfx

\t ma’háhkėseho.
\m ma’háhkeséh -o
\g old_man -PL
\p na -sfx

\f And then these (others) according to their ages will eat next,” that’s how she called the old men.

\ref The Corn and Meat 046
\t éhmȧsóse’eohtsésesto ma’háhkėseho.
\m é- h- mȧsó- sé’eohtsé -sest -o ma’háhkeséh -o
\g 3- PST- all_the_group- go_to_center -ATTRIB -PL old_man -PL
\p pro- tns- pv- vai -sfx -sfx na -sfx

\f All the old men came to the center.

\ref The Corn and Meat 047
\t éhmésėhésesto.
\m é- h- mésehe -sest -o
\g 3- PST- eat -ATTRIB -PL
\p pro- tns- vai -sfx -sfx

\f They ate.

\ref The Corn and Meat 048
\t naa nonó’hónó’e tsétanėhe’xóve’éhahese.
\m naa nonó’hónó’e tsé- ta- nė- he’xóve’éhahe -se
\g and step_by_step REAL- away- ANA- be_such_age -3PL
\p p p pfx-cjt- pv- pv- vai -sfx

\f And step-by-step according to their ages.

\ref The Corn and Meat 049
\t naa nėhe’še ka’ėškóneho
\m naa nėhe’še ka’ėškónéh -o
\g and then child -PL
\p p p na -sfx

\t éstamónemésėhésesto.
\m é- h- ta- móne- mésehe -sest -o
\g 3- PST- away- recently- eat -ATTRIB -PL
\p pro- tns- pv- pv- vai -sfx -sfx

\f And then the children ate next.

\ref The Corn and Meat 050
\t éstȧsé’hovetšėške’eotsénėse hé’tóhe
\m é- h- ta- sé’hove- tšėške’eotse -né -s hé’tóhe
\g 3- PST- away- suddenly- become_smaller -FII -ATTRIB this
\p pro- tns- pv- pv- vai -sfx -sfx pro

\t ho’évohkȯtse naa mȧhaemenȯtse.
\m ho’évohkȯtse naa mȧhaemén -ot
\g meat and corn_kernel -PL
\p ni p ni -sfx

\f This meat and corn suddenly got smaller.

\ref The Corn and Meat 051
\t ka’ėškóneho tsémónenȯhtóve’hanàse
\m ka’ėškónéh -o tsé- móne- nȯhtóve’haná -se
\g child -PL REAL- recently- know_how_to_eat -3PL
\p na -sfx pfx-cjt- pv- vai -sfx

\t éstamȧhaéstánóvȯse.
\m é- h- ta- mȧhaést -á -nó -vó -s
\g 3- PST- away- devour -INAN -PL -3PL -ATTRIB
\p pro- tns- pv- vti -fti -fti -sfx -sfx

\f Children who had just learned to eat ate it all up.

\ref The Corn and Meat 052
\t naa mé’ėševoto
\m naa mé’ėševot -o
\g and baby -PL
\p p na -sfx

\t tsésáa’éšenȯhtóve’hanáése
\m tsé- sáa- ‘- éše- nȯhtóve’haná -hé -se
\g REAL- NEG- EP- already- know_how_to_eat -NEG -3PL
\p pfx-cjt- pv- pv- pv- vai -sfx -sfx

\t héne amėške hemé’konēvo éstsėhetanetse.
\m héne amėške he- mé’kon -evó é- h- tsėhetan -e -tse
\g that grease 3PS- head -PL.PS 3- PST- do_something_to -PSV -OBV
\p pro ni pro- ni -sfx pro- tns- vta -sfx -sfx

\f And babies who did not yet know how to eat, that grease was put on their heads.

\ref The Corn and Meat 053
\t “naa tsėhéóhe néstsėhetóo’óhéne
\m naa tsėhéóhe néh- tsėhetóo’ó -héne
\g and here toward- look_yonder -2p:IMPV.DEL
\p p p dir- vai -sfx

\t mȧhméovóona’o!
\m mȧh- méo- vóona’ó
\g IRREAL- morning- be_morning
\p pfx-cjt- pv- vii

\f “And look toward here early in the morning!

\ref The Corn and Meat 054
\t tseméohóeévo’sòò’e mó’kėsá’e,”
\m tse- méo- hóe- évo’sóe mó’kėsá’e
\g 3:FUT- morning- out- play calf
\p tns- pv- i- vai na

\t éxhetaevósesto.
\m é- h- het -ae -vó -sest -o
\g 3- PST- tell -INV -3PL -ATTRIB -OBV
\p pro- tns- vta -fta -sfx -sfx -sfx

\f A calf will come out to play,” she told them.

\ref The Corn and Meat 055
\t naa nėhe’še héva
\m naa nėhe’še héva
\g and then maybe
\p p p p

\t tsétȧhósėhóna’oveno’keaénámȧhtse,”
\m tsé- ta- hóse- hóna’ove- no’ke- aénamá -ht
\g REAL- away- again- the_next_one- one- be_so_many_years_old -3
\p pfx-cjt- pv- pv- pv- i- fai -sfx

\t éxhetaevósesto.
\m é- h- het -ae -vó -sest -o
\g 3- PST- tell -INV -3PL -ATTRIB -OBV
\p pro- tns- vta -fta -sfx -sfx -sfx

\f “And then maybe the next one who will be one year old,” she told them.

\ref The Corn and Meat 056
\t “naa nėhe’še hóvéhno tséma’haetȧhtse.
\m naa nėhe’še hóvéhno tsé- ma’haeta -ht
\g and then barely REAL- large -3
\p p p p pfx-cjt- vai -sfx

\f “And then a little (bigger) one who is bigger.

\ref The Corn and Meat 057
\t naa nėhe’še hotòà’e tsemé’hóva’xe,”
\m naa nėhe’še hotòà’e tse- mé’- hóva’xe
\g and then buffalo 3:FUT- appear- go_out
\p p p na tns- i- vai

\t éxhetaevósesto.
\m é- h- het -ae -vó -sest -o
\g 3- PST- tell -INV -3PL -ATTRIB -OBV
\p pro- tns- vta -fta -sfx -sfx -sfx

\f And then a buffalo will appear as it comes out,” she told them.

\ref The Corn and Meat 058
\t naa éhnėhetóhta’hanésesto.
\m naa é- h- nė- hetóhta’hané -sest -o
\g and 3- PST- ANA- thus_tell_story -ATTRIB -PL
\p p pro- tns- pv- vai -sfx -sfx

\f And they told the story that way.

\ref The Corn and Meat 059
\t naa nėhe’še tséhvóona’o éstsėhetóo’ósesto.
\m naa nėhe’še tsé- h- vóona’ó é- h- tsė- hetóo’ó -sest -o
\g and then REAL- PST- be_morning 3- PST- CAT- thus_look -ATTRIB -PL
\p p p pfx-cjt- tns- vii pro- tns- pv- vai -sfx -sfx

\f And then in the morning they looked.

\ref The Corn and Meat 060
\t mó’kėsá’e éhmé’eévo’sóesėstse.
\m mó’kėsá’e é- h- mé’- évo’sóe -sest
\g calf 3- PST- appear- play -ATTRIB
\p na pro- tns- i- vai -sfx

\f A calf appeared playing.

\ref The Corn and Meat 061
\t naa nėhe’še hóna’oveto
\m naa nėhe’še hóna’oveto
\g and then next
\p p p p

\t tsétanėhetaetȧhtse.
\m tsé- ta- nėhetaeta -ht
\g REAL- away- be_so_big -3
\p pfx-cjt- pv- vai -sfx

\f And then the next sized one.

\ref The Corn and Meat 062
\t naa nėhe’še hotòà’e éhmónėhestóxėhóehnesėstse.
\m naa nėhe’še hotòà’e é- h- móne- hestóxe- hóehné -sest
\g and then buffalo 3- PST- recently- last- emerge -ATTRIB
\p p p na pro- tns- pv- pv- vai -sfx

\f And then a buffalo came out last.

\ref The Corn and Meat 063
\t naa nėhe’še
\m naa nėhe’še
\g and then
\p p p

\t tséhvóona’o éhmȧheóesesto ésevone.
\m tsé- h- vóona’ó é- h- mȧhe- óé -sest -o ésevone
\g REAL- PST- be_morning 3- PST- all- stand -ATTRIB -PL buffalo_herd
\p pfx-cjt- tns- vii pro- tns- pv- fai -sfx -sfx na

\f And then in the morning a buffalo herd was standing.

\ref The Corn and Meat 064
\t naa nėhéóhe éhmȧhenéhomó’hesesto.
\m naa nėhéóhe é- h- mȧhe- néhomó’he -sest -o
\g and there 3- PST- all- chase -ATTRIB -PL
\p p p pro- tns- pv- vai -sfx -sfx

\f And there they all chased (buffalos).

\ref The Corn and Meat 065
\t éstanėhešėhoháeesenėhésesto.
\m é- h- ta- nė- heše- ho- háeesenehe -sest -o
\g 3- PST- away- ANA- thus- very- have_plenty_food -ATTRIB -PL
\p pro- tns- pv- pv- pv- RED- vai -sfx -sfx

\f In this way they had plenty to eat.

\ref The Corn and Meat 066
\t hena’háanéhe tséhetaa’héne’enömo
\m hena’háanéhe tsé- hetaa’- héne’en -om -ó
\g that’s_it REAL- entire- know -FTI -1:I
\p pro pfx-cjt- i- vti -sfx -sfx

\f That’s all that I know of (the story).
\dt 17/Sep/1999

 
Leave a comment

Posted by on April 4, 2013 in CHEYENNE LANGUAGE

 

Môšéškanetsénoonáhe (The Bat)


Môšéškanetsénoonáhe (The Bat)

1. No’ka tótseha hováhne

2. móhmóheeohtsêhevóhe

3. naa mato hápó’e vé’kêseho tséohkeame’hase.

4. Naa môšéškanetsénoonáhe mósto’sevéseéetsêhe’ôhtsêhéhe tséhmóheeohtséstovetse. Estatsêhe’ôhtsesêstse hováhne tséhmóheeohtsetsêse.

5. Estsêhetaesesto hováhne, “Nésáahováhévéhe, névé’kêséheve. Tatsêhe’ohtsêstse vé’kêseho tséhmóheeohtsevôse.”

6. “Naa épêhéva’e. Nâhtaévatsêhe’ohtse vé’kêseho tséhmóheeohtsevôse,” éxhesêstse môšéškanetsénoonáhe. Estatsêhe’ôhtsesêstse vé’kêseho tséhmóheeohtsetsêse.

7. Naa hánâháóhe tséstâho’eohtsêse éhnêxhósepéohesêstse. “Tatsêhe’ohtsêstse hováhne tséhmóheeohtsevôse. Nésáavé’kêséhévéhe. Néhováheve,” éxhestóhesêstse.

8. Ehne’évaaseohtsesêstse.

9. Naa náme’tatónêšévémâse, tósa’e náho’xêstâhemâse? exhešêtanosêstse. Ta’sotse náhováheve. Naa “névé’kêséheve,” náhetaa’e. Naa tséhešêsáavé’kêséhévêhéto. Tósa’e náho’xêstâhemâse? Násáaxaehéne’enóhe.

10. Tósa’e ésáaho’xêseotséhesêstse môšéškanetsénoonáhe. Mó’ôhkêhéseéveahtoešenâhéhe éšeeva. Tósa’e heva ma’taa’e heva véhpotseva éohkeahtoešenasêstse.

11. Tósa’e móho’nóhkeéeamehnêstse tahta.

12. Naa hena’háanehe.

 
Leave a comment

Posted by on April 4, 2013 in CHEYENNE LANGUAGE

 
 
%d bloggers like this: